Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Winnetou 20 WGZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 79/2017 z dnia 05.05.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter - Strasse 25, A - 4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: +43 732 6918 2006, fax: +43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Nufarm
Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97,
www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl

WINNETOU 20 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%).


Zezwolenie MRiRW nr R – 79 z dnia 05.05.2017 r.Uwaga

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA
Winnetou 20 WG jest herbicydem w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej,
przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania
chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.
Etykieta środka ochrony roślin Winnetou 20 WG


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Winnetou 20 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez
liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS,
hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach
wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Winnetou 20 WG charakteryzuje
się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne.
Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od
wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Najskuteczniej
niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.

Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści),
mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity,

Chwasty średniowrażliwe:

bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny,

Chwasty średnioodporne:
przytulia czepna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Termin
stosowania:
Środek
stosować
wiosną
tuż
po
ruszeniu
wegetacji
od
fazy
5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Winnetou 20 WG zaleca
się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Winnetou 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 – 30 g/ha.
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty starsze i w razie ich dużego nasilenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Winnetou 20 WG zaleca
się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Winnetou 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Winnetou 20 WGMaksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym
można uprawiać tylko pszenicę ozimą.
Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime,
rzepak ozimy, trawy.
W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

Uwaga!
Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem
Winnetou 20 WG.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz
krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
2. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
3. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego
łącznie ze środkiem Winnetou 20 WG.
4. W celu niedopuszczenia do powstania odporności należy przestrzegać zasad, które zmniejszają
możliwość jej powstania:
- stosować środek zgodnie z jego etykietą,
- nie stosować dawek niższych od zalecanych,
- na polu stosować substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie
działania,
- dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia nasion chwastów
odpornych wraz z materiałem siewnym na nowe pola uprawne.
5. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych;
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby;
- na tym samym polu więcej niż raz w sezonie.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed zabiegiem wyczyścić dokładnie wszystkie filtry w opryskiwaczu.
Środek odważyć (lub odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Po wsypaniu
środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie
wymieszać.
W przypadku łącznego stosowania środka Winnetou 20 WG z innym herbicydem, najpierw sporządzić
w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową środka Winnetou 20 WG, a następnie dodać inny herbicyd.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
Etykieta środka ochrony roślin Winnetou 20 WG


W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg jeżeli jest to
możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i
płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej
w
odległości
5
m
od
terenów
nieużytkowanych
rolniczo,
lub
1
m
z równoczesnym użyciem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

W przypadku zbóż ozimych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku zbóż jarych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Winnetou 20 WGOkres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
− w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Winnetou 20 WG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody