Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Zamir 400 EW

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 341/2016d z dnia 05.07.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-18/2003 z dnia 01.10.2003 r.

Posiadacz zezwolenia
:
Adama Agricultural Solutions Ltd., Arava House, 12 Golan Street, Airport City, P.O.B. 298,
Zip Code 70151, Państwo Izrael, tel.: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074,
www.adama.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60,
infolinia: + 48 (22) 395 66 66, fax +48 (22) 395 66 67, e - mail: biuro@adama.com,
www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1.
„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 - 002
Suchy Las, tel. + 48 (61) 297 26 00, + 48 (61) 812 51 13; fax + 48 (61) 297 26 02; e - mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

2.
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel. + 48 22 731 50 82,
fax: + 48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl

3.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: + 48 63 240 01 18, fax. + 48
63 240 01 18 wew. 136, e – mail: biuro@pakon-konin.pl


Z A M I R 400 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 267 g w 1 litrze środka (25,3%);
tebukonazol (związek z grupy konazoli - triazoli) - 133 g w 1 litrze środka (12,6%).

Zezwolenie MRiRW Nr R - 18/2003 z dnia 01.10.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 132/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 39/2006 z dnia 13.06.2006 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 25/2008 z dnia 06.02.2008 r.,

decyzją MRiRW nr R - 31/2010d z dnia 28.01.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R - 95/2010d z dnia 08.04.2010 r.,

decyzją MRiRW nr R - 164/2011d z dnia 03.06.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R - 197/2013d z dnia 16.08.2013 r.
decyzją MRiRW nr R - 213/2013d z dnia 06.09.2013 r.
decyzją MRiRW nr R - 516/2015d z dnia 16.06.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 831/2015d z dnia 14.10.2015 r.

decyzją MRiRW nr R - 1026/2015d z dnia 31.12.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 341/2016d z dnia 05.07.2016 r.Zamir 400 EW2


Uwaga

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 – Zawiera (S) - mleczan 2 – etyloheksylu. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

P 201- Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie
o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. ROŚLINY ROLNICZE

A) PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość
liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, w terminie: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1.

Zalecana ilość .wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

B) JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, rynchosporioza

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Zamir 400 EW

3


Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, w terminie: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew w pszenicy ozimej termin zabiegu
można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

C) RZEPAK OZIMY
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


Środek stosować w fazie wzrostu pędu głównego.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób:
- od początku fazy wydłużania się pędu głównego do końca fazy wzrostu pędu głównego,
- od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy
zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek ochrony roślin Zamir 400 EW, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami
zamkniętymi, należy stosować w dawce nie przekraczającej 450 g substancji czynnej
na ha na jedno zastosowanie środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
Zamir 400 EW

4

potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

pszenica ozima, jęczmień jary, rzepak ozimy - 35 dni

Zamir 400 EW

5

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Zamir 400 EW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody