Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Zapora Liquid 455 CS
Załącznik do pozw MRiRW nr R –21/2016 h.r. z dnia 7.03.2016 r.

Posiadacz powolenia na handel równoległy:
Agrovena Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21 86-100 Świecie, tel: +48 669 555 807
e-mail: biuro@agrovena.com.Z A P O R A L I Q U I D 455 CS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 455 g/l (39%).


Pozwolenie MRiRW Nr R - 21/2016 h..r. z dnia 7.03.2016 r.UWAGA


H317
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410
- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208
- Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401
- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcja stosowania.


P272
- Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280e
- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P303 + P352
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością

wody z mydłem.
P333 + P311
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Skontaktowac się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 391
- Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

ZAPORA LIQUID 455 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy
przeznaczonej
do
rozcieńczania
wodą,
stosowanym
doglebowo
lub
nalistnie,
przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych
w uprawie truskawki, cebuli, marchwi oraz grochu jadalnego zielonego.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
ZAPORA LIQUID 455 CS jest pobierany przez korzenie i części nadziemne chwastów.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty

jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty
dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota
różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty,
rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna,
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat
szorstki, tobołki polne.
Chwasty średnio odporne:
maruna bezwonna.
Chwasty odporne:
przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarota błotna, żółtlica drobnokwiatowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. TRUSKAWKA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną (BBCH93-00 ) na glebę wolną od chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. CEBULA (Z SIEWU)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli
znajdują się w fazie 1-2 liści właściwych, (BBCH 10-12), na glebę wolną od chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
Środka nie stosować w stadium liścia flagowego.

3. MARCHEW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Opryskiwać do 5 dni po siewie, przed wschodami (BBCH 01-05) na glebę wolną od
chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

4. GROCH JADALNY ZIELONY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni (BBCH 01-01) na glebę wolną od
chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

Uwagi:
1. Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby. Niższą z zalecanych dawek
stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach ciężkich, o większej zawartości
próchnicy.
2. Po zastosowaniu środka ochrony roślin Zapora Liquid 455 CS mogą wystąpić niewielkie
przemijające uszkodzenia roślin, nie mające żadnego wpływu na ich plonowanie.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji
opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby
można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do których
odchwaszczania zaleca się środek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka ochrony roślin nie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich
w próchnicę, a także zalanych wodą.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Środka Zapora Liquid 455 CS nie należy mieszać z glebą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do
sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY


Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących preparaty:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Środki ostrożności związane ze środowiskiem naturalnym:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą, w temperaturze 0ºC - 30ºC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultować się z lekarzem; pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy
szeroko otwartych oczach; konsultacje okulistyczne.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: spokój, świeże powietrze,
pomoc lekarska.
Okres ważności - 4 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody