Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Zeus 200 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-400/2017d z dnia 04.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 185/2016 z dnia 19.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Pestila II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz,
tel.:/fax: +48 (44) 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl


ZEUS 200 SL

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/l (17,44%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 185/2016 z dnia 19.08.2016 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 400/2017d z dnia 04.08.2017 r.Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Zeus
200
SL
jest
insektycydem
w
formie
koncentratu
rozpuszczalnego
w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników ssących i gryzących w uprawie jabłoni, gruszy, czereśni, śliwy oraz w rzepaku
ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
mszyce
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy zielonego pąka do fazy początku czerwcowego
opadania zawiązków (BBCH 56-73), w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 1
Etykieta środka ochrony roślin Zeus 200 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 1


owocówka jabłkóweczka
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od
początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy owoc osiągnie 60% typowej wielkości (BBCH71-
76).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

zwójkówki liściowe
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy zielonego pąka do fazy różowego pąka (BBCH
56-57), w momencie masowego wylęgania się larw. Zabieg powtórzyć w czerwcu, do fazy
początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 73).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Grusza
miodówka gruszowa
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość
kwiatów z płatkami tworzy wklęsą kulę (BBCH 56-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Czereśnia
nasionnica trześniówka
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego
składania jaj, od fazy gdy większość płatków opadła do fazy początku dojrzewania owoców
(BBCH 67-81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Śliwa
owocnice
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w pod koniec opadania płatków kwiatowych (BBCH
67-69).
Liczba zabiegów: 1


owocówka śliwkóweczka
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj,
w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79)
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Etykieta środka ochrony roślin Zeus 200 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 2


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,12 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy
zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Zeus 200
SL, roślin następczych (przesiewów) nie należy chronić środkiem owadobójczym
zawierającym substancję czynną acetamipryd.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W ramach strategii zarzadzania odpornością:
− środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje
czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
− nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych,
− w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Zeus 200 SL zaleca
się zastosować środek owadobójczy zawierający substancję czynną z innej grupy
chemicznej, o odmiennym mechanizmie działania.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
plantacje roślin uprawnych.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie,
pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.


Etykieta środka ochrony roślin Zeus 200 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 3


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

Jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rzepak ozimy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
1 dzień


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia – 14 dni
Rzepak ozimy – 28 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Etykieta środka ochrony roślin Zeus 200 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 4
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Termin ważności -
2 lata
Data produkcji -
……..
Nr partii -

.........
Zawartość netto -
.........
Etykieta środka ochrony roślin Zeus 200 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody