Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Zeus 208 WG
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-158/2015 z dnia 24.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 - 28, DE - 21683 Stade,
Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 41 41 92 04 0, fax: +49 41 41 92 04 210,
www.cheminova.de, info@cheminova.de


Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,
tel.:22 571 40 50, fax:22 571 40 51.Z E U S 208 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
jodosulfuron metylosodowy
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 8,3 g/kg
(0,83 %)
propoksykarbazon sodowy
(związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) –
140 g/kg (14 %)
amidosulfuron
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/kg (6%)
mefenpyr dietylu – jako sejfner


Zezwolenie MRiRW nr R- 158/2015 z dnia 24.09.2015 r.
Uwaga

H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - Dokładnie umyć oczy po użyciu.
P280 – Stosować odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego, wiosennego zwalczania miotły zbożowej
i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Etykieta środka ochrony roślin Zeus 208 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

2
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.
Substancje czynne są pobierane przez korzenie i liście chwastów i szybko transportowane w
roślinie powodując uszkodzenia oraz zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów,
a w konsekwencji ich zamieranie. Pełen efekt zabiegu widoczny do 4 tygodni od jego
wykonania.
Sejfner (mefenpyr dietylu) wpływa na szybki rozkład substancji czynnych w roślinie
uprawnej, podczas gdy rozkład tych substancji w roślinach chwastów przebiega dużo
wolniej. Właściwa wilgotność gleby pozytywnie wpływa na aktywność działania środka,
natomiast temperatura w okresie wegetacji chwastów nie wpływa na skuteczność
chwastobójczą środka Zeus 208 WG.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, tobołki polne.
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, skrzyp polny).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Termin zabiegu:
Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji od początku fazy 3 liścia do końca fazy
krzewienia (BBCH 13-29).

Skuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością
substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą.
Zeus 208 WG nie powoduje uszkodzeń roślin pszenicy ozimej. W bardzo rzadkich
przypadkach krótko po zabiegu mogą wystąpić niewielkie przebarwienia (żółknięcie). Nie ma
to wpływu na dalszy rozwój rośliny uprawnej i jej plonowanie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych na tym
samym polu wiosną następnego roku po zabiegu.
W przypadku uprawy roślin ozimych w roku wykonania zabiegu środkiem Zeus 208 WG,
konieczne jest wykonanie orki na odpowiednią głębokość przed wysiewem rośliny
następczej.
Jesienią, dla uniknięcia uszkodzeń rzepaku ozimego uprawianego następczo, należy
wykonać orkę z przedpłużkiem na głębokość 20 cm. Po wykonaniu jesiennej orki na
głębokość 10-15 cm można uprawiać jako roślinę następczą jęczmień ozimy. Bez orki, po
wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża.
Na polach gdzie stosowano środek Zeus 208 WG nie wysiewać rzepaku ozimego jako
rośliny następczej jeśli w sezonie wegetacyjnym panowała susza lub zabieg został wykonany
późno.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji opryskanej środkiem Zeus 208
WG po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą.
W przypadku watpliwości dotyczących rodzaju upraw następczych – skonsultuj się
z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta środka ochrony roślin Zeus 208 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

3
1. Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, zalanie czy przymrozki,
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych lub takich, które będą podsiewane
roślinami motylkowatymi lub trawami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Strategia zarządzania odpornością
Środek
zawiera
substancje
czynne
z
grupy
pochodnych
sulfonylomocznika,
o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHLS.
Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do
wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju
odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z
Dobrą Praktyką Rolniczą:
-
postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
-
dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
-
używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
-
stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
-
stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
-
stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
-
stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
-
informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
-
w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem
środka ochrony roślin.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę natychmiast dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Etykieta środka ochrony roślin Zeus 208 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

4
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome
ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszelkich części opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować ochronę oczu i ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Etykieta środka ochrony roślin Zeus 208 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

5
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Informacja dla lekarza
Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach a zatem należy prowadzić
obserwację poszkodowanego przez co najmniej 48 godzin.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Zeus 208 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody