Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Zevio


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 55/2017 z dnia 12.04.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl

ZEVIO

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
glifosat – (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %)


Zezwolenie MRiRW nr R -55/2017 z dnia 12.04.2017 r.


H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie,
przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
(jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych.
Środek ochrony roślin Zevio przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych z belką herbicydową.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Zevio jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części
roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i
dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite
zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz
silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
Pszenica ozima:
Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy.

Sady jabłoniowe:
Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny,
stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;
Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity i perz
właściwy;
Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny.

Chwasty średniowrażliwe:
Sady jabłoniowe
Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata


Etykieta środka ochrony roślin Zevio
1

STOSOWANIE ŚRODKA
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów
dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
A.1. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

UWAGA:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

PSZENICA OZIMA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

A. 2. Desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan
uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy
dojrzałości zbóż do zbioru.

PSZENICA OZIMA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub
podściółki dla zwierząt.

B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu
właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w
pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Zevio
2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

SADY JABŁONIOWE
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich
wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi
:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople
cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Zevio można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia
roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może
obniżyć skuteczność zabiegu).
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z
terenem opryskiwanym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać
do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne
odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Etykieta środka ochrony roślin Zevio
3

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m w przypadku opryskiwaczy polowych lub 3 m w przypadku opryskiwaczy
sadowniczych z belką herbicydową od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Etykieta środka ochrony roślin Zevio
4

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z
opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Zevio
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody