Reklama zniknie za 11 sekund

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej: PWR) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, NIP 7780164903, KRS 0000101146.
Dane te mogą być udostępniane pozostałym spółkom z grupy kapitałowej (dalej: Grupa PWR/my): Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o. (dalej AgriContact), z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, KRS 0000527843 i Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o. (dalej Hortpress) z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-672 Warszawa, KRS 0000028152
2. Kontakt z Administratorem również w sprawach Państwa danych osobowych może być realizowany listownie na adres: PWR Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, a także przez: e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl; telefonicznie: 61 88 62 989 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00); formularz: aktualizacja danych/ograniczenie kontaktu/wycofanie zgody http://aktualizacja.pwr.agro.pl
3. Zakres przetwarzanych danych
Poza plikami cookies, przetwarzamy też dane które podają nam Państwo wypełniając formularze na stronach www takie jak: zapis na newsletter, zamówienie prenumeraty, etc. Należą do nich: imię, nazwisko, numer telefonu, fax, dane adresowe, nazwa podmiotu, adres IP, informacje o prowadzonej działalności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zrealizowania danej usługi.
4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
Pani/Pana dane są przez nas wykorzystywane w następujących celach
 • realizacja umów: prenumeraty, newsletterów, szkoleń, etc. (art.6 RODO ust.1 lit b)
 • realizacja obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust.1. lit. c)
 • realizacja drogą pocztową marketingu dot. usług i produktów PWR, Hortpress, AgriContact i naszych kontrahentów (art.6 RODO ust.1 lit. f – nasz uzasadniony interes to możliwość dostarczania informacji o produktach i usługach podmiotów z grupy i naszych kontrahentów)
 • realizacja przez nas działań marketingowych dot. usług i produktów PWR, Hortpress, AgriContact i naszych kontrahentów poprzez telefon, sms, mms, email - w zależności od udzielonych przez Państwa zgód (wynikających z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne, a także art.6 RODO ust.1 lit. f, gdyż naszym uzasadnionym interesem jest realizacja marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty podmiotów z Grupy PWR i ich kontrahentów, po zakończeniu umowy na podstawie art. 6 RODO ust.1 lit. a)
 • realizowania badań jakości oferowanych usług (art. 6 RODO ust.1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest poznanie Państwa opinii na temat ofertowanych przez Grupę PWR produktów i usług, jak również poziomu satysfakcji klientów
 • wykonywanie analiz statystycznych i analitycznych (art.6 RODO ust 1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest weryfikowanie działalności gospodarczej realizowanej przez Grupę PWR)
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 RODO ust.1 lit.f )
5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych w zależności od podstawy prawnej
 • do momentu zrealizowania celu: np. umowy, obrony lub dochodzenia roszczeń
 • do momentu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie
 • obowiązujących przepisów np. rozliczenia podatkowe
 • do momentu odwołania zgody
6. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowych
 • podmiotom z naszej grupy kapitałowej: PWR, AgriContact, Hortpress
 • firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji zawartych umów: operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmom, z którymi realizujemy działania marketingowe (email, call center, sms), firmom świadczącym nam usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowości, windykacji, przeprowadzenia analiz biznesowych i marketingowych Wymienieni odbiorcy posługują się Państwa danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami na podstawie wiążących nas umów.
 • podmiotom, mającym prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa np. organom nadzoru, sądom, administracji skarbowej, etc.
Nie przekazujemy danych do państw trzecich.
7. Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie
Państwa dane są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź częściowo zautomatyzowany, jednak nie podejmujemy wobec Państwa żadnych automatycznych decyzji mogących wywoływać wobec Państwa skutki prawne. W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Pani/Pana informacji marketingowych.
8. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Ogólne Rozporządzenie 2016/679 określa, jakie prawa przysługują Państwu z uwagi na to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, należą do nich:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  w każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi i realizację działań marketingowych. Jednak cofnięcie zgody nie ma wpływu na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi przez okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niekiedy cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację takich działań jak np.:
  przesyłanie wiadomości drogą email, mms czy sms.
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – (gdy podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadnionego interes)
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj.
 • prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym przypadku zachęcamy Państwa najpierw do kontaktu z Administratorem (PWR) w sposób opisany w pkt. 2. Kontakt z Administratorem również w sprawach Państwa danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Ważne Tematy