StoryEditor

Jak rząd będzie walczył z suszą rolniczą?

Polska ma niewielkie zasoby wody - przyznaje rząd, który pod koniec roku planuje przyjąć program przeciwdziałania jej niedoborowi. Jednym z jego celów ma być walka z suszą rolniczą.
25.03.2022., 07:03h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź dokumentu zatytułowanego: „Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Niekorzystne położenie Polski

- Polska, ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne, ma niewielkie zasoby wodne. W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe – czytamy w uzasadnieniu programu.

Rząd bije się w pierś

KPRM przyznaje, że dotychczas nie opracowano dokumentów na poziomie krajowym kompleksowo omawiających możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej. Jednocześnie podejmowane inicjatywy i działania w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej. Brak spójnego dokumentu, który zapewniałby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty nie były skoordynowane.

Innymi problemami były:

·       niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną oraz brak ciągłości w ich pozyskiwaniu,

·       rozproszone kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi,

·       niska świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody.

Recepta na sukces

Program przeciwdziałania niedoborowi wody będzie dotyczył całego kraju, z uwzględnieniem podziału na regiony wodne i obszary dorzeczy. - Realizacja działań ujętych w programie pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja Programu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Głównym celem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 jest:

·       ograniczenia ryzyka powodziowego

·       łagodzenia skutków suszy.

W ten sposób zwiększy się także odporność gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne.

Będzie lepiej?

W Programie zaproponowano działania zmierzające do zwiększania retencji zbiornikowej, korytowej, na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych. Wskazano także działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne dotyczące wzmocnienia świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

- W efekcie realizacji zapisów programu nastąpić ma wzrost wielkości retencjonowanej wody, a także zwiększenie powierzchni i poprawa warunków dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych, poprawa dostępności zasobów wodnych dla rolnictwa a także wzrost świadomości społecznej dotyczącej znaczenia retencjonowania i oszczędzania wody – podsumowuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Rząd planuje przyjęcie planu w III kwartał 2022 r. Za jego realizację będzie odpowiedzialny Marek Gróbarczyk wiceminister infrastruktury.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:46