Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PSL proponuje fundusz stabilizacji dochodów

Obrazek
Opozycja proponuje powołanie funduszu, który będzie wypłacał rolnikom maksymalnie 70% rekompensat za utracone dochody. Pieniądze na ten cel będą naliczane w punktach skupu oraz z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
wk14 lipca 2021, 11:39

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Jego celem jest „stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny”. 

Dla kogo fundusz?

W projekcie ustawy proponuje się utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, z którego środków będą wypłacane rekompensaty rolnikom sprzedającym swoje produkty rolne, w przypadku:

 • obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Spadek dochodów skutkujący wypłatą rekompensat z Funduszu może być spowodowany:

  - skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe czyli spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne, i które pogarszają warunki prowadzenia działalności rolniczej,

  - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin,

  - spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,

  - wystąpieniem niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym,

 • braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne:
  -znaczący spadek dochodów następuje na skutek ograniczeń w działalności rolniczej wprowadzonych w ramach działań podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób roślin i zwierząt. Przykładem tego może być przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce. Na określonych obszarach wprowadzone zostały zakazy i nakazy mające na celu m.in. zabezpieczenie znajdujących się na tych obszarach gospodarstw utrzymujących świnie przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Skąd budżet na taką pomoc?

Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,1% wartości netto nabywanych produktów rolnych obowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne. Podmioty te będą dokonywały wpłat na Fundusz wyliczonych na podstawie faktur nie później niż do 14  dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wystawiona została faktura. Ponadto do środków Funduszu udzielane zostanie wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości dwukrotności środków, które przekazują te podmioty.

Kiedy wypłata wsparcia?

Rolnik o rekompensatę ze środków Funduszu będzie mógł się ubiegać w razie niemożności otrzymania należności za sprzedane produkty rolne przez podmiot, który jest niewypłacalny a sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Producentowi rolnemu zostanie wypłacona rekompensata stanowiąca nie więcej niż 70% kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za zbyte produkty rolne, wynikająca z załączonych faktur, rachunków wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami lub innych dowodów potwierdzających zbycie, która nie została uregulowana przez podmiot, który jest niewypłacalny. Ale ostateczną stawkę rekompensaty będzie ustalać komisja zarządzająca w zależności od dostępnych środków w planie finansowym Funduszu. 

Wniosek o rekompensatę producenci rolni będą składali do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę producenta rolnego. 

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)