Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Zaostrzenie przepisów dla grup producentów - będą kary!

Obrazek

 

Szykuje się zaostrzenie przepisów dla grup producenckich, które nieprawidłowo wydają unijne dotacje. Pod naciskiem Komisji Europejskiej rząd przygotował ustawę, która wprowadza szereg kar za nieprzestrzeganie zasad finansowych. Ale to nie jedyne zmiany. Co jeszcze szykuje się dla grup producentów?

wk18 sierpnia 2022, 08:30

Celem organizacji producentów jest poprawa siły negocjacyjnej rolników w relacjach z dużymi odbiorcami ich produktów. Wg stanu na 2020 r. niemal we wszystkich państwach członkowskich UE, funkcjonowało łącznie 1573 (w tym w Polsce 192) organizacji producentów owoców i warzyw i 31 zrzeszeń.

Skąd potrzeba zaostrzenia kar?

Organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia mogą otrzymać z budżetu UE pomoc finansową na realizację programów operacyjnych, opracowanych w oparciu o krajowe strategie utworzone na potrzeby danego państwa członkowskiego. Doświadczenia agencji płatniczych udzielających takiej pomocy w poszczególnych państwach członkowskich, w tym również wyniki audytów przeprowadzanych przez Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy wykorzystywane są przy wprowadzaniu zmian w krajowych przepisach w celu poprawnego stosowania przepisów UE. Komisja Europejska podsumowała z jakimi problemami zetknęli się jej audytorzy w różnych państwach członkowskich UE w latach 2017-2019 i zaleciła, aby dostosować krajowe przepisy w celu zwiększenia efektywności kontroli i tym samym zapobiec utracie statusu uznania przez organizacje producentów lub zrzeszenia.

Jakie kary i za co?

Dlatego ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Przepisy zostaną uzupełnione o możliwość zastosowania przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR następujących kar:

·       za nieprzestrzeganie przez organizację producentów zobowiązania wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem inwestycji zrealizowanych ze współfinansowaniem ze środków unijnych. Kara ta będzie polegać na zwrocie kwoty pomocy finansowej przyznanej na inwestycję wraz z odsetkami, ustalonej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Wprowadzenie tej kary ma zmotywować organizacje producentów do wykorzystywania inwestycji finansowanych z udziałem środków publicznych we właściwy sposób;

·       za uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli spełniania zobowiązania, o którym mowa wyżej;

·       za wykorzystywanie przez organizację producentów owoców i warzyw środków finansowych zgromadzonych na funduszu operacyjnym w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Kara będzie polegać na obniżce kwoty pomocy finansowej udzielonej danej organizacji za dany rok o kwotę wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, maksymalnie do 5% kwoty pomocy przyznanej, co zmotywuje organizacje do prawidłowego korzystania ze środków funduszu operacyjnego.

Kary te muszą być są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy.

Jakie jeszcze zmiany dla grup producentów?

Ale to nie jedyny zmiany jakie planuje rząd. Proponuje się m.in:

·       przyjęcie sposobu określania wysokości wsparcia za produkty podlegające operacji wycofywania z rynku, uwzględniającego warunek, że wysokość kwoty wsparcia za takie produkty będzie niższa od ich aktualnych cen rynkowych, co będzie zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania kryzysowego, czyli wycofywania produktów z rynku zamiast wprowadzania ich do obrotu. Wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku będzie ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o koszty poniesione przez organizację producentów na zakup produktu podlegającego wycofywaniu od producentów;

·       wskazaniu sposobu ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów, co pozwoli na uwzględnienie rzeczywistej wartości produkcji sprzedanej producentów, którzy byli członkami danej organizacji lub zrzeszenia w okresie referencyjnym;

·       przyznaniu Prezesowi ARiMR kompetencji w zakresie corocznego weryfikowania czy spełniony jest warunek udzielenia organizacjom producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszeniom zwiększonej pomocy, czyli czy udział wartości produkcji owoców i warzyw skierowanej w Polsce na rynek za pośrednictwem organizacji producentów owoców i warzyw stanowi mniej niż 20% łącznej wartości produkcji sektora owoców i warzyw wprowadzonej do obrotu.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)