Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Mniej pola niż w akcie notarialnym – co zrobić?

Obrazek

Pytanie: Kilka lat temu kupiłem ziemię od ANR. Niedawno okazało się, że w rzeczywistości Agencja sprzedała mi mniejszą powierzchnię niż w zapisana w akcie notarialnym. Czy mogę żądać od Agencji zwrotu części ceny? Czy mam prawo do jakichś roszczeń?

Andrzej Sawa4 maja 2017, 15:14

Odpowiedź: ANR gospodaruje nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, m.in. poprzez ich sprzedaż i dzierżawę. Najczęściej umowa zawierana jest po przeprowadzeniu przetargu. Treść umowy dzierżawy zawieranej z Agencją jest standardowa, co oznacza, że jest w zasadzie identyczna na terenie całego kraju, a jej wzór dostępny jest na stronach internetowych Agencji (www.anr.gov.pl).

Umowa w szczegółowy sposób winna określać jej przedmiot, tj. lokalizację nieruchomości, jej położnie, przeznaczenie, powierzchnię. W jednym z paragrafów dzierżawca składa oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy oraz ograniczeniami w jego używaniu i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy.

Oznacza to, że dzierżawca winien zapoznać się nie tylko z możliwościami uprawy dzierżawionych pól, lecz również z ich powierzchnią. Problem może się pojawić wtedy, gdy wszelkie zgromadzone do umowy dokumenty (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, księgi wieczyste i inne) wskazują, że powierzchnia zgodna jest z podaną w umowie dzierżawy, jednak w rzeczywistości jest ona zupełnie inna.

Dzierżawca ma prawo działać w zaufaniu do dokumentów urzędowych. Ocena, czy pomimo złożonego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy dzierżawca będzie mógł dochodzić roszczeń od Agencji, zależy od okoliczności danej sprawy. Jeśli ze stanu faktycznego będzie wynikało, że wydzierżawiający (w praktyce pracownicy Agencji) wiedzieli lub z łatwością mogli się dowiedzieć o niezgodności przedmiotu umowy z rzeczywistością i zataili ten fakt przed dzierżawcą, Agencja może ponosić odpowiedzialność względem dzierżawcy.
Jako przykład takiego stanu rzeczy można podać sytuację, w której część dzierżawionej nieruchomości zajęta jest przez osobę do tego nieuprawioną. Choć Agencja wielokrotnie wzywała daną osobę do wydania nieruchomości i naliczała wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, zataiła ten fakt przed dzierżawcą i pobierała od niego czynsz dzierżawny również za ten fragment pola. W takiej sytuacji można przyjąć, że pomimo złożonego oświadczenia Agencja odpowiadałaby względem dzierżawcy za nienależyte wywiązanie się z umowy.

Niezależnie jednak od powyższego, warto przed przystąpieniem do przetargu, w miarę możliwości zapoznać się z gruntem, jego usytuowaniem i choć w przybliżeniu sprawdzić, czy powierzchnia odpowiada tej, podanej w dokumentacji przetargowej.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)