Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Jesteś poszkodowany przez ASF? Dostaniesz nawet do 1 mln zł pożyczki bez oprocentowania!

Obrazek

Będzie kolejna forma pomocy dla rolników ze stref występowania afrykańskiego pomoru świń. Resort rolnictwa proponuje uruchomienie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań rolników powstałych w związku z ograniczeniami w handlu świniami. Hodowcy świń będą mogli pożyczyć od 50 tys. do 1 mln zł.

2 listopada 2017, 14:17
W związku z utworzeniem obszarów zapowietrzonych, zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń hodowcy świń mieli i mają ogromne z regulowaniem swoich zobowiązań. Dlatego rząd proponuje im teraz uruchomienie pożyczek na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie uprawniona do udzielania 10 letnich nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, których wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń i kwoty:

  • 50 000 zł na siedzibę stada podstawowego, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie do 50 sztuk świń,
  • 100 000 zł na siedzibę stada podstawowego, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie od 51 do 100 sztuk świń,
  • 300 000 zł na siedzibę stada podstawowego, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie od 101 do 500 sztuk świń,
  • 500 000 zł siedzibę stada podstawowego, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 500 sztuk świń,
  • 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1 000 sztuk świń.

Do kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń nie będą wliczane odsetki.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy na ten cel w tym roku 30 mln zł, a w 2018 r. kolejne 20 mln zł. Resort rolnictwa szacuje, że taką forma pomocy może być objętych 3822 rolników ze stref występowania ASF.

Wniosek w ARiMR

Pożyczki będą udzielane w drodze umowy zawieranej na podstawie wniosku, zawierającego dane osobowe rolnika, numer identyfikacyjny gospodarstwa, numer siedziby stada, oraz kwotę zobowiązań cywilnoprawnych producenta  świń, z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek. Z pomocy będą korzystać tylko producenci rolni, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Do wniosku poszkodowany przez ASF hodowca powinien załączyć oświadczenie o wysokości nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych wraz z dołączonymi do niego kopiami dokumentów potwierdzającymi kwoty tych zobowiązań albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Wzór wniosku zostanie niebawem ogłoszony na stronie internetowej Agencji.

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby pożyczka była udzielana na wniosek producenta świń złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.   wk

Fot. Sierszeńska
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)