StoryEditor

Rośnie znaczenie integrowanej produkcji roślin

Rząd spodziewa się znacznego wzrostu zainteresowania rolników Integrowaną Produkcją po tym jak w Planie Strategicznym zapisano taki ekoschemat. Pojawiły się obawy czy wystarczy osób, które mogłyby profesjonalnie kontrolować przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin.
22.04.2022., 18:04h

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin”. Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby zwiększenia liczby osób przeprowadzających kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin.

Integrowana Produkcja w Planie Strategicznym

W ramach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaproponowano wdrożenie ekoschematu poświęconego systemowi IP, dzięki któremu do powierzchni upraw prowadzonych zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin będzie udzielone wsparcie finansowe. Specyfika tego ekoschematu wymaga, aby czynności prowadzone przez rolników uczestniczących w systemie IP znacznie wykraczały poza powszechnie obowiązujące praktyki uprawowe (w zakresie ochrony niechemicznej, w tym w szczególności biologicznej, monitorowania agrofagów, dbałości o bioróżnorodność w otoczeniu upraw czy stwarzania warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych.

MRiRW spodziewa się zwiększenie liczby producentów rolnych chętnych do przystąpienia do systemu, a to z kolei prowadzi do konieczności zwiększenia liczby kontroli prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. Weryfikowanie prawidłowości realizacji działań prowadzonych przez rolników wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia.

Kto będzie kontrolował IP?

Tym samym w projekcie rozporządzenie zaproponowano aby kwalifikacje, w tym wykształcenie, wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań  integrowanej produkcji roślin, były zgodne z wymaganiami określonymi dla osób prowadzących szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin czyli aby osoby te:

  • miały ukończone studia wyższe lub podyplomowe na odpowiednim kierunku,
  • miały ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z programem określonym w załączniku do rozporządzenia, prowadzonym przez: instytuty badawcze prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub-- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub szkołę wyższą kształcącą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.

Skrócenie stażu pracy

Ponadto proponuje się, aby osoby te posiadały co najmniej 6-miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą lub certyfikacją żywności lub co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą lub certyfikacją żywności, lub co najmniej 6miesięczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym. Oznacza to skrócenie wymaganego stażu pracy lub doświadczenia zawodowego z 1 roku do 6 miesięcy.

Jednocześnie do stażu pracy będzie można zaliczyć doświadczenie związane z kontrolą lub certyfikacją w ramach innych systemów jakości żywności, jak np. rolnictwo ekologiczne lub Global G.A.P.

 wk
Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 13:34