StoryEditor

Dobre 2 lata. Resort rolnictwa podsumowuje swoją pracę

Dobre 2 lata – czy w resorcie rolnictwa zrealizowano założone cele i priorytety w okresie rządów premier Beaty Szydło? Minister Jurgiel wraz z całym kierownictwem MRiRW podsumował swoją pracę.
15.11.2017., 16:11h
Nastał czas podsumowań. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się zrealizować większość wybranych celów i priorytetów na lata 2016 – 2017. Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje lata 2015 – 2019. 
Podczas konferencji prasowej Krzysztof Jurgiel wymieniał szereg podjętych działań zakończonych, według niego, sukcesem. Na ul.Wspólnej w Warszawie mówiono o kilku głównych filarach, w których odnotowano korzystne zmiany. Między innymi o poprawie opłacalności produkcji rolnej, jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększeniu efektywności gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa, usprawnieniem administracji i Rady Dialogu Społecznego, o umocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz podsumowano aktywność współpracy na arenie międzynarodowej. Jako priorytet najwyższej rangi Minister wymienił poprawę opłacalności produkcji mleka i wieprzowiny. 

Ochrona polskiej ziemi
Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi efektem wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nad którą jest wzmocnienie ochrony ziemi rolnej w Polsce, aby dalej pełniła swoją funkcję oraz ustabilizowanie jej cen. 

Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej

– Podjęto szereg działań mających na celu poprawę i stabilizację cen oraz sytuacji na rynku, poprzez wzmocnienie współpracy w łańcuchu dostaw żywności i zwiększenia konkurencyjności na krajowego sektora rolnego – mówił podczas konferencji Krzysztof Jurgiel. 
W czasie tej zimy uregulowane zostaną kwestie związane z ASF u dzików. Minister Rolnictwa twierdzi, że mniejsza liczba przypadków choroby u świni domowej jest spowodowana zwiększeniem świadomości rolników dotyczącej bioasekuracji. 
Przez te lata uzyskano zwiększenie finansowania wsparcia rolnictwa poprzez;
  • zwiększenie o 60 mln zł kwoty wsparcia celem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;
  • zwiększenie o 30 mln zł budżetu na meliorację w rolnictwie;
  • zapewnienie dopłat do ubezpieczeń obowiązkowych z 200 mln do 1600 mln zł;
  • przeznaczono 120 mln zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programów związanych z kryzysem (produkcja mleka i wieprzowiny);
  • MRiRW wydłużyło czas składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2016 roku;
  • 98,5% rolników ubiegających się o uzyskanie płatności bezpośrednich w 2016 roku uzyskało dopłaty;
  • w 2017 roku weszło w życie wiele ustaw, które miały poprawić opłacalność produkcji w wielu sektorach, m.in.; o przeciwdziałaniu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi, wprowadzenie legalnego handlu detalicznego dla rolników, zmiana przepisów dotyczących rozporządzaniem funduszami przeznaczonymi na promocję produktów rolnych. 

Poprawa jakości życia na wsi

Kolejny filar, w którym dokonano wiele zmian, jak twierdzi Krzysztof Jurgiel, to poprawa jakości życia na wsi. 
- Realizujemy program zrównoważonego rozwoju, aby na wsi żyło się lepiej. Od kwietnia 2016 roku jest realizowany w całej Polsce Program Rodzina 500 plus  – podkreślał minister. Poprawie uległa strefa komunikacyjna, edukacyjna, wodociągowa i kanalizacyjna oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu. Objęto grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci rolników, na wieś wróciło 60 placówek Poczty Polskiej, stale realizowane są działania w ramach PROW 2014 -2020 oraz przywrócono wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). W marcu 2017 roku w ramach podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych do 1000 zł, 340 tys. osób uzyskało większe emerytury i renty. 

Sprawna administracja
Minister Jurgiel podkreślał wagę utworzenia jednostki odpowiedzialnej za zadania programowania rozwoju polskiej wsi – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz zniesienie ARR i ANR, a także poszerzenie działań ARiMR.
- KOWR jest odpowiedzialny za tworzenie i poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz rozwoju spółek strategicznych Skarbu Państwa – tłumaczył Jurgiel

Poszerzanie horyzontów

Wśród 70 otwartych na polskie produkty rynków światowych, aż 30 pozyskano w latach 2016-2017. Duży nacisk kładziony jest na promocję polskich produktów za granicą
- Nadwyżka eksportu nad importem może wynieść 8 mld euro, wobec 7,1 mld euro w roku ubiegłym. Poziom eksportu może wynieść w tym roku ponad 25 mld euro – wymieniał kolejne sukcesy Minister Rolnictwa.
W konferencji prasowej oprócz Krzysztofa Jurgiela brali udział Ryszard Zarudzki, Zbigniew Babalski, Jacek Bogucki, Ewa Lech i Rafał Romanowski z MRiRW.  
dkol
fot. Kolasińska
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 19:32