Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dotacje z modernizacji gospodarstw rolnych na fotowoltaikę. Na co wydać pieniądze?

Obrazek

Jeszcze w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma ogłosić nabór wniosków na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poznaj szczegóły!

Karol Bujoczek14 sierpnia 2022, 10:00

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kiedy ruszy nabór wniosków na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych z dofinansowaniem z PROW
 • Harmonogram naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Jakie inwestycje można realizować w świetle nowych przepisów?
 • Kto może otrzymać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
 • Czy możliwe będzie uzyskanie dofinansowania inwestycji, których celem byłaby sprzedaż prądu do sieci?
 • Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie?
 • Czy wnioskodawca będzie musiał w biznesplanie wykazywać, że inwestycja przyczyni się w jego gospodarstwie do wzrostu GVA?

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Takie możliwości otwiera uchwała Komitetu Monitorującego PROW z końca kwietnia br., wprowadzająca kolejne zmiany w „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Co prawda inwestycje w instalacje fotowoltaiczne produkujące prąd na potrzeby prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolnej były możliwe także przed tą zmianą, teraz jednak w „Modernizacji” będzie wyodrębniony nowy obszar wsparcia (obszar f „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”) przeznaczony wyłącznie dla takich inwestycji.
Ponieważ na razie resort rolnictwa nie uwzględnił jeszcze nowego naboru w harmonogramie naboru wniosków PROW, można spodziewać się, że ARiMR będzie przyjmować wnioski o to wsparcie nie wcześniej niż jesienią br.

Jakie inwestycje w świetle nowych przepisów?

W nowym obszarze wsparcia przewiduje się możliwość dofinansowania wyłącznie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią. Przy czym te odnawialne źródła energii potraktowano tutaj mocno wybiórczo, ograniczając wsparcie jedynie do instalacji fotowoltaicznych, co wynika bezpośrednio z przygotowanego katalogu kosztów kwalifikowalnych. A te, w obszarze f obejmują:
 • koszty zakupu instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią,
 • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego,
 • koszty montażu instalacji ww. urządzeń,
 • koszty ogólne związane z inwestycją, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego lub autorskiego itp.,
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych (oczywiście związanych z inwestycją).
W przypadku montażu instalacji na dachach przyjęto zasadę, że pomoc przyznaje się wyłącznie na takie inwestycje, w których pokrycie dachowe nie zawiera materiałów azbestowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W tym zakresie obowiązują klasyczne kryteria, jak w innych obszarach „Modernizacji”:
 • wielkość ekonomiczna 13 tys. do 200 tys. euro,
 • nie więcej niż 300 ha gruntów rolnych,
 • prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych (udokumentowane fakturą).
Nie sprecyzowano na razie, za jakie dokładnie kryteria będą przyznawane w tym przypadku punkty rankingowe, jednak z uchwały Komitetu Monitorującego PROW wiadomo, że preferowane będą inwestycje w wybranych grupach gospodarstw rolnych:
 • prowadzących produkcję ekologiczną,
 • położonych na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000 wraz z obszarami uznanymi za otuliny tych form ochrony przyrody,
 • nieposiadających instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków PROW 2014–2020;
 • w których rolnik odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązał się do jego odbycia w terminie roku od dnia otrzymania ostatecznej płatności;
 • w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.
Dodatkowym kryterium preferencyjnym ma być sprawność instalacji, czyli zdolność instalacji do przetwarzania promieni słonecznych w energię elektryczną.

Inwestycję trzeba sfinansować ze środków własnych lub kredytu

Jak to w „Modernizacji” – pomoc będzie wypłacana w formie refundacji części poniesionych kosztów. Oznacza to oczywiście, że całość inwestycji trzeba sfinansować ze środków własnych lub kredytu (ale nie z preferencyjnego), a po zakończeniu inwestycji ARiMR wypłaci pomoc na podstawie przedłożonych faktur. Dotacja w tym obszarze wsparcia będzie wynosić maksymalnie 150 tys. zł i będzie mogła pokryć do 50% kosztów inwestycji (w przypadku młodych rolników 60%).
W tym programie minimalną kwotę kosztów kwalifikowalnych inwestycji uprawniającą do ubiegania się o przyznanie pomocy określono na 15 tys. zł (netto). Na realizację inwestycji w tym obszarze zarezerwowano w budżecie PROW 80 mln euro, co ma wystarczyć na dofinansowanie 2600 inwestycji w skali całego kraju.

Nie oczekują wzrostu wartości dodanej produkcji

Co ciekawe, w przypadku inwestycji w nowym obszarze f, podobnie zresztą jak przy inwestycjach w nawadnianie gruntów rolnych, wnioskodawca nie będzie musiał w biznesplanie wykazywać, że planowana inwestycja przyczyni się w jego gospodarstwie do wzrostu wartości dodanej produkcji (GVA) o przynajmniej 10%. Taki wymóg obowiązuje w obszarach wsparcia a–d i często stwarza sporo problemów.
W tym nowym obszarze wsparcia nie ma niestety możliwości wspólnego wnioskowania o wsparcie – zapisy uchwały Komitetu Monitorującego PROW mówią wprost, że dotyczy on wyłącznie inwestycji realizowanych indywidualnie.

Sprzedaż prądu do sieci wykluczona

Niestety, także i w tym nowym obszarze wsparcia dofinansowaniu będą podlegały jedynie inwestycje służące wytwarzaniu energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolnej. Nie ma więc mowy o dofinansowaniu instalacji, których celem byłaby sprzedaż prądu do sieci (co również przekładałoby się na poprawę wyników finansowych gospodarstw).
Oznacza to również, że taka instalacja musi być dostosowana mocą do zużycia prądu w gospodarstwie, co trzeba będzie zapewne udowodnić Agencji na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy (albo na podstawie faktur, albo na podstawie bilansu zużycia energii przez wykorzystywane w gospodarstwie urządzenia). Oznacza to również, że z takiej instalacji nie możemy czerpać prądu na cele mieszkalne.
Takie podejście to dość spory mankament pomysłu na włączenie rolników w produkcję energii elektrycznej. Dofinansowanie instalacji produkujących prąd na potrzeby własne gospodarstw pozwoli oczywiście w pewnym, choć niewielkim, stopniu odciążyć sieć energetyczną, nie wykorzystuje jednak potencjału wsi w produkcji energii „sieciowej” w sposób jak najbardziej rozproszony. Nadal olbrzymie połacie dachów na budynkach inwentarskich pozostaną niewykorzystane, podczas gdy inwestorzy poszukują gruntów rolnych, by budować na nich farmy fotowoltaiczne, co oczywiście wiąże się z ich wyłączeniem z produkcji rolnej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Co prawda nie znamy jeszcze dokładnej listy wymaganych przez ARiMR dokumentów w tym naborze, jednak na podstawie dotychczasowych doświadczeń i ogólnych przepisów prawa można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, będą wymagane:
 • projekt całej instalacji,
 • wycena (kosztorys, oferta).
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, instalowanie urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie wymaga ani pozwolenia budowlanego, ani zgłoszenia (art. 28, ust. 4, pkt 3, litera c ww. ustawy) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia projektu tych urządzeń z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej (zawiadomienie dotyczy zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania instalacji).
Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu top agrar Polska. Sprawdź najnowszy numer!

okładka top agrar polska sierpień 2022 08.2022


gi, kb
fot. Shutterstock


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Bujoczek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)