StoryEditor

Grypa ptaków i ustawa o uciążliwości zapachowej: zajmie się tym nowy zespół

Parlamentarny Zespół ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt został powołany 30 kwietnia br. Na najbliższym posiedzeniu zajmie się epidemią grypy ptaków i ustawą o uciążliwości zapachowej. 
27.05.2021., 13:05h
Pod koniec kwietnia powołano Parlamentarny Zespół ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym, przewodniczącym zespołu został Arkadiusz Iwaniak Poseł na Sejm RP Lewicy, wiceprzewodniczącymi zespołu posłowie Piotr Borys KO, Marcin Kulasek Lewica i Jan Rzepa KP. W skład zespołu dodatkowo wchodzi 4 posłów Czarzasty Włodzimierz, Wiesław Szczepański, Wieczorek Dariusz z Lewicy i Ziejewski Zbigniew z KP. 

2 czerwca odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu w sali obrad Powiatu Żuromińskiego w Starostwie Powiatowym. Podczas porządku posiedzenia planowane jest poruszenie tematu dot. epidemii wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz analiza obecnej sytuacji i zagrożeń, ale także zaprezentowany będzie projekt ustawy o uciążliwości zapachowej Klubu Lewicy. 
Temat ustawy odorowej dość często wraca, głównie dlatego, że cały czas do biur poselskich płyną skargi na odory z ferm od uprzejmych sąsiadów. 

Ustawa na podst. poselskiego projektu miałaby wdrożyć przepisy w związku z ochroną przed powstawaniem niepożądanych składowisk odpadów oraz z nimi związanych uciążliwości zapachowych; wprowadzić zasady postępowania w przypadku możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowej wskutek planowanej działalności gospodarczej, działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz rybactwa śródlądowego, eksploatacji instalacji lub urządzenia oraz innej działalności, określającej przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Projekt ustawy już był 


Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska badaniem pt. „Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” połowa Polaków stwierdziła, że to poważny problem. Resort środowiska podaje, że jako najczęściej wymienianą uciążliwość Polacy podawali fermy trzody chlewnej (42%). 
– Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej, na co wskazuje odnotowywana w ostatnich latach tendencja wzrostowa liczby skarg i wniosków jej dotyczących – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Resort środowiska zaznacza, że najbardziej istotne wydają się zagadnienia uciążliwości zapachowej związane z dużymi obiektami produkcji zwierzęcej (fermy trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych). 
Głównym źródłem powstawania odorów, w tym siarkowodoru, amoniaku, tlenku azotu, a także aldehydów, amin, węglowodorów aromatycznych, kwasów organicznych oraz związków siarki według MKiŚ w budynkach inwentarskich są zwierzęta, ich odchody, pasza oraz praca urządzeń i procesy technologiczne. 

– Mając na uwadze powyższe oraz ilość wniosków o podjęcie interwencji dotyczących występowania uciążliwości zapachowych powodowanych głównie przez instalacje przeznaczone do chowu i hodowli zwierząt koniecznym jest określenie przede wszystkim minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Co dalej z projektem ustawy z marca 2019 r.?


Teoretycznie na stronie resortu środowiska widnieje informacja, że „resort środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej” z końca marca 2019 r.
Jednak w wykazie prac Rządowego Centrum Legislacji projekt na dłużej utknął w Komisji Prawniczej. Natomiast planowany termin przyjęcia ww. projektu widniejący w archiwum w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów to I kwartał 2021 r.

Projekt ten zakłada oddalenie budynków inwentarskich od innych gospodarstw w określonych odległościach w zależności od liczby DJP. 
– Wprowadzenie przedmiotowej regulacji nie wprowadzi zakazu realizacji przedsięwzięć sektora rolniczego, a jedynie ograniczy możliwość realizacji tych przedsięwzięć do sytuowania ich w minimalnej odległości, w sposób zapewniający wysoki poziom ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, ze względu na ryzyko powstawania uciążliwości zapachowej – czytamy w wyjaśnieniu. Można będzie jednak w akcie notarialnym zawrzeć ewentualną zgodę sąsiadów na budowę mimo możliwej uciążliwości zapachowej. 

Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska o etap prac nad projektem. 

  Informujemy, że projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej 28 marca 2019 r. uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD504. Następnie ze względu na kończącą się VIII kadencję Sejmu projekt został wstrzymany i w styczniu 2020 r. uzyskał nowy wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD2. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontynuację prac nad projektem wznowiono w I kwartale 2021 r. Aktualnie trwają prace wewnątrzresortowe nad projektem celem jego dostosowania do obecnie panujących przepisów prawa, w tym aktualizacja Ocen Skutków Regulacji. Jednocześnie informujemy, że cel i zakres projektu ustawy nie ulegnie zmianie – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 


dkol
Fot. Kolasińska
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 14:08