StoryEditor

Program scalania gruntów do 2025 roku - na co można przeznaczyć pomoc?

Program scaleń gruntów będzie kontynuowany przez kolejne dwa lata. Zakończenie operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do połowy 2025 r. Polska otrzymała na ten cel z Unii Europejskiej 286 mln euro. 
11.08.2021., 10:08h
Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Na co można przeznaczyć pomoc?

W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dlatego dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Polegają one na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. 

W ramach działania projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Wydłużenie pomocy

Głównym celem rozporządzenia jest wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej (UE) w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata. 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3. Mając na uwadze przepisy UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata rozporządzenia proponuje się zmianę, zgodnie z którą zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do dnia 30 czerwca 2025 r.

Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Budżet na realizację operacji „Scalanie gruntów” wynosi obecnie 286, 3 mln euro. Fundusze te zostaną zostanie zwiększony o alokacje przewidziane dla Polski na lata 2021 i 2022. wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 12:40