StoryEditor

Zmiany w PROW: budżet na modernizację gospodarstw rolnych obcięty

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w PROW. Zgodnie z planami polskiego rządu ograniczone zostanie m.in. wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych, a zwiększone na inwestycje w obszary Natura 2000 oraz restrukturyzację małych gospodarstw. 
19.02.2022., 13:02h

Do konsultacji społecznych zostało wysłane rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Mało czasu? 

Po co takie zmiany? Otóż realizacja PROW wkroczyła w końcowy etap i należy obecnie dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej. W związku z powyższym MRiRW zaproponowało realokację środków finansowych w celu lepszego dopasowania budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. Jednocześnie przesunięcia środków zaproponowano do instrumentów, w których możliwe jest ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono biorąc pod uwagę jeszcze planowane nabory i szacowane zainteresowanie wnioskodawców.

Mniej na modernizację gospodarstw rolnych

MRiRW proponuje zmniejszenia budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 150 mln euro. Wynika to z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach ostatniego naboru wniosków przeprowadzonego od 21.06.2021 r. do 20.09.2021 r. w obszarze A–E. W ramach tego naboru złożono o ponad 20% mniej wniosków niż w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r., który dotyczył operacji tylko z obszaru D. W związku z powyższym, uwzględniając przewidywane oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków, w budżecie tego instrumentu pozostaje około 162 mln euro ogółem wolnego limitu środków. 

Ponadto w ramach wolnego limitu środków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” planowane jest przekazanie dodatkowej kwoty 11,4 mln euro na zwiększenie alokacji instrumentów finansowych (Funduszu Gwarancji Rolnych).

Więcej na Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Proponuje się także przesunięcie środków w wysokości 40,86 mln euro na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, środki te zostaną realokowane z działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (które nie jest ujęte w przedmiotowym rozporządzeniu).

Szacunki płatności w ramach tego działania wskazują, że zmniejszenia alokacji o  ok. 41 mln euro można dokonać bez uszczerbku dla beneficjentów działania. A dzięki zwiększeniu alokacji operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” możliwe będzie przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków.

Większy budżet na restrukturyzację małych gospodarstw

W przypadku operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" proponuje się zwiększenie budżetu ogółem o 233 mln euro. Proponowana realokacja umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej puli środków na potrzeby naboru przeprowadzonego w 2021 r. oraz naboru planowanego na 2022 r.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom odrzuconych wniosków (ponad 90%) z naboru 2020 r. oraz ograniczony zakres naboru w IV kwartale 2021 r. możliwe jest zmniejszenie alokacji operacji typu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” o kwotę 83 mln euro. 

Zgoda Brukseli na zmiany w PROW

Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie zaakceptowanych przez Komisję Europejską 10 lutego 2022 r. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, to jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

wk, fot. arch

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 06:47