StoryEditor

Dopłaty do nawozów - termin naboru wniosków oficjalnie przedłużony, ale…

Rolnicy podobnie jak w przypadku dopłat bezpośrednich będą mogli to zrobić do końca maja. Stosowne rozporządzenie zostało właśnie podpisane przez premiera. Ale trzeba pamiętać, że oznacza ono także opóźnienie w wypłacie pomocy.
13.05.2022., 12:05h

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma na celu wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami producenci rolni mogą składać wnioski o powyższą pomoc do dnia 16 maja 2022 r. Komisja Europejska 19 kwietnia 2022 r zgodziła się na udzielenie przez polski rząd pomocy dla rolników w postaci dopłat do cen nawozów. Dlatego też zdaniem rządu zasadne jest wydłużenie terminu składania wniosków.

Pomoc będzie wypłacona później

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę 3,9 mld zł, to do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 3,9 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. A zatem współczynnik korygujący może zostać ustalony po złożeniu wszystkich wniosków i ich wstępnej weryfikacji. - W związku z powyższym każde wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez oznacza opóźnienie terminu wypłaty powyższej pomocy – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Do końca maja

Dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez do dnia 31 maja 2022 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Rząd szacuje, że o pomoc może ubiegać się 1,268 mln rolników. Do 13 maja 2022 r. (stan na godz. 13.40) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła 257 169 wniosków o dopłaty do nawozów.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 15:29