StoryEditor

KE odracza eko-rewolucję

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj odroczenie o rok wejścia w życie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Ma to dać rolnikom czas na dostosowanie się do nowych wymogów.
05.09.2020., 10:09h
Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., zamiast od 1 stycznia 2021 r.

- Chociaż nowe rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej stanowi silną podstawę, prawodawstwo wtórne, które należy jeszcze przyjąć, musi być równie solidne – wyjaśnia Komisja.

Komisja Europejska rozpoczęła wczoraj także konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. 


- Strategia „od pola do stołu” i strategia na rzecz bioróżnorodności wyznaczają ambitne cele dla sektora rolnego, aby zapewnić jego gotowość na dostosowanie się do założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym elementem w procesie przejścia w stronę bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego i lepszej ochrony różnorodności biologicznej. Dzięki odpowiedniej polityce i ramom prawnym Komisja będzie wspierać sektor rolnictwa ekologicznego w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie do 2030 r. 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.


Przyszły plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, który ma zostać przyjęty na początku 2021 r., będzie ważnym instrumentem wspierającym przyszły wzrost tego sektora. Przyjęte przez Komisję strategia „od pola do stołu” i strategia na rzecz bioróżnorodności obejmują cel polegający na przeznaczeniu do 2030 r. 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne. Aby pomóc w jego osiągnięciu, Komisja Europejska wprowadza i wykorzystuje kluczowe narzędzia:

  • plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, który będzie miał zasadnicze znaczenie dla pobudzenia sektora zarówno na poziomie popytu, jak i podaży. Plan ten będzie się koncentrował na trzech kluczowych aspektach: pobudzaniu popytu na produkty ekologiczne przy jednoczesnym zachowaniu zaufania konsumentów; zachęcaniu do zwiększenia obszaru wykorzystywanego na potrzeby rolnictwa ekologicznego w UE; oraz zwiększaniu roli produkcji ekologicznej w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w tym dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami. Rozpoczęte dziś konsultacje publiczne mają na celu zebranie informacji zwrotnych na temat projektu planu od obywateli, organów krajowych i zainteresowanych stron. Kwestionariusz będzie dostępny w internecie przez okres 12 tygodni do dnia 27 listopada;
  • nowe prawodawstwo w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, które odzwierciedli zmieniający się charakter tego szybko rozwijającego się sektora. Nowe przepisy mają zagwarantować rolnikom uczciwą konkurencję, a jednocześnie zapobiegać oszustwom i utrzymać zaufanie konsumentów. Aby zapewnić płynne przejście między obecnym a przyszłym prawodawstwem oraz aby umożliwić przemysłowi i państwom członkowskim osiągnięcie pełnej gotowości do wdrożenia nowych przepisów, Komisja zaproponowała odroczenie o rok ich wejścia w życie. Ze względu na złożoność i znaczenie przygotowywanego prawodawstwa wtórnego, o odroczenie to zwróciły się pierwotnie państwa członkowskie, Parlament Europejski, państwa trzecie i inne zainteresowane strony. W wyniku kryzysu związanego z koronawirusem prace nad prawodawstwem wtórnym spowolniły. Odroczenie to zapewni zaś wystarczającą ilość czasu na niezbędne szeroko zakrojone konsultacje i kontrolę ustawodawczą;
  • unijną politykę promocji produktów rolno-spożywczych, która wspiera europejski sektor rolnictwa poprzez promowanie jego wysokiej jakości na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. W roku 2021 w ramach polityki promocji Komisja planuje przeznaczyć na rolnictwo ekologiczne specjalny budżet w wysokości 40 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na współfinansowanie działań promocyjnych i kampanii informacyjnych na temat sektora produkcji ekologicznej w UE, podnoszenie świadomości na temat jego jakości oraz pobudzanie popytu.


Oprócz tych kluczowych narzędzi obecna i przyszła wspólna polityka rolna (WPR) będzie nadal wspierać dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego w UE. Na przykład środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oferują wsparcie dla rolników, którzy pragną przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego oraz utrzymywać ten rodzaj rolnictwa.


Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 00:05