StoryEditor

Nasza interwencja: ARiMR nie będzie ciąć rolnikom pomocy!

Mamy w końcu konkrety w bulwersującej sprawie dotyczącej redukcji przez ARiMR pomocy np. z „Modernizacji gospodarstw” za umieszczenie w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących kodów PKD.
02.01.2020., 13:01h
O tej sprawie piszemy w styczniowym wydaniu „top agrar Polska” oraz na naszym portalu. Jak wiemy z relacji Czytelników dzwoniących do naszej redakcji, jeszcze w grudniu przynajmniej niektóre Oddziały Regionalne ARiMR stały twardo na stanowisku, że w opisanej przez nas sytuacji bezwzględnie trzeba rolnikowi potrącić część należnej dotacji. Po naszej interwencji w ministerstwie rolnictwa mamy dobre wiadomości – w dotychczasowych sprawach Agencja nie będzie stosować zmniejszeń, ale nowe postępowania ofertowe muszą być poprawione.

ARiMR nie ma sobie nic do zarzucenia?

Co prawda, jak czytamy w przesłanych do nas wyjaśnieniach, Agencja stanowczo zastrzega, że: „uprzednio nie przekazywała do stosowania żadnych interpretacji przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy zadań realizowanych z dofinansowaniem PROW 2014-2020, które wskazywałyby na obowiązek lub brak obowiązku umieszczenia w warunkach udziału w postępowaniu zapisów odnoszących się do prowadzenia działalności przez dostawców lub wykonawców zadań w zakresie objętym postępowaniem tj.: odpowiedniego kodu PKD we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Trudno jednak przypuszczać, aby w Centrali ARiMR nie wiedziano, że taka praktyka jest powszechna.

Jak czytamy dalej w wyjaśnieniach Agencji: „przekazane obecnie do jednostek organizacyjnych ARiMR wytyczne w przedmiotowym zakresie nie stanowią zmiany interpretacji, a jedynie wyjaśnienia przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018, poz. 396), zgodnie z którymi zapytanie ofertowe zawiera co najmniej jeden warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przy czym każdy z warunków udziału w postępowaniu jest określony proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu dokonywania oceny spełnienia danego warunku, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w tym postępowaniu, uwzględniające ustalenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w przedmiotowym zakresie”.

Ciekawe więc, dlaczego Centrala Agencji poinformowała o tych nowych wyjaśnieniach swoje oddziały regionalne, a nie poinformowała beneficjentów, by Ci mogli poprawić w miarę możliwości prowadzone postępowania, a przynajmniej uniknąć błędnych zapisów w nowych. Skąd jednak wzięła się ta zmiana podejścia?

Kontrola w Agencji

Okazuje się że jest ona pokłosiem przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) audytów certyfikujących w ARiMR. „Audytorzy KAS wykazali, że w wytypowanych do kontroli wnioskach w postępowaniach ofertowych ustanowiony został przez zamawiającego nadmierny warunek, który pozwalał przystąpić do wykonania zamówienia wyłącznie podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym dostawą. Wymóg ten, w opinii Organu Certyfikującego, w przypadku działalności nie regulowanej i nie wymagającej koncesji czy licencji jest nadmierny i nie powinien mieć zastosowania” – czytamy w nadesłanym piśmie.

Sankcji nie było?

„Jednocześnie stwierdzenie, że w odniesieniu do tych beneficjantów, u których w postępowaniach ofertowych widnieje przedmiotowy warunek nakładane są sankcje należy uznać za nieprawdziwe. Z posiadanych przez ARiMR danych wynika, że Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR nie nałożyły na beneficjentów żadnej korekty finansowej związanej z zamieszczeniem w zapytaniu ofertowym ww. warunku, co zgodne jest z przekazaną przez ARiMR do wiadomości i stosowania „interpretacją”, o której pisze Pan w artykule”.

To bardzo ciekawe stanowisko – z informacji od naszych Czytelników wiemy, że przynajmniej dwa oddziały regionalne takie zmniejszenie nakładały – być może zmniejszona pomoc nie została jeszcze wypłacona ale trudno przypuszczać, aby takich zamiarów nie było, skoro ARiMR poinformowała o nich beneficjentów.

Zmniejszeń nie będzie

A teraz najważniejsze – co w przypadku tych rolników, którzy już przeprowadzili postępowania ofertowe z błędem? I tu mamy właśnie dobre informacje. Agencja informuje, że w przypadku beneficjentów, którzy:

1.    złożyli postępowania ofertowe w ramach tzw. oceny fakultatywnej i w których to postępowaniach stwierdzono naruszenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu i beneficjenci ci nie będą mieli możliwości jego powtórzenia, co będą w stanie uzasadnić (np. poprzez złożenie faktury potwierdzającej zrealizowanie danego zadania),

2.    złożyli wraz z wnioskiem o płatność powtórzone postępowania ofertowe, w których to postępowaniach na etapie oceny fakultatywnej nie wskazano w piśmie P-3/423 naruszenia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu,

3.    złożyli wnioski o płatność wraz z postępowaniami ofertowymi i w których to postępowaniach stwierdzono przedmiotowe naruszenie (postępowania nie podlegały wcześniejszej ocenie)

Agencja nie stosuje i nie będzie stosowała zmniejszeń kwot pomocy.

Uwaga na nowe postępowania!

O ile w starych sprawach Agencja odpuściła, o tyle w nowo prowadzonych postępowaniach ofertowych trzeba już o nowych wytycznych pamiętać. Jak czytamy w piśmie z ARiMR: „Niemniej jednak nowo publikowane na portalu ogłoszeń ARiMR zapytania ofertowe nie powinny zawierać w swojej treści warunku udziału w postępowaniu wskazującego na konieczność prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie objętym zadaniem, co rozumiane jest jako odpowiedni kod PKD we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co  pozwoli beneficjentom uniknąć ewentualnego zmniejszenia kwoty pomocy w związku z pkt. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej”.

Szkoda tylko, że do dziś taka informacji nie pojawiła się na stronie internetowej ARiMR.

Grzegorz Ignaczewski

Fot. pixabay
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 06:49