StoryEditor

Pomoc dla rolników, którzy przekazali małe gospodarstwa

Od 25 września rusza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy dla właścicieli małych gospodarstw, którzy przekazali je innemu rolnikowi. Jakie warunki trzeba spełnić?
01.09.2017., 14:09h
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5, "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" można składać już od 25 września 2017 roku. Nabór potrwa miesiąc, do 24 października. Jest to druga tura pomocy, pierwsza odbyła się w poprzednim roku.
Wnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną a także wysłać listem poleconym do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunki

Jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc?
  • Musi być wpisana do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletnia;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Polski;
  • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Co brane jest pod uwagę przy punktacji, koniecznej do ustalenia kolejności przyznawania pomocy (minimalnie trzeba uzyskać 2 punkty)?
  • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);
  • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt);
  • gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - rolnik otrzymuje 3 pkt.


Uwaga! Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest wielkość gospodarstwa, które powstanie po połączeniu dwóch gospodarstw. Musi być ona równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Polsce.
W województwach, których średnia powierzchnia gospodarstw jest większa niż krajowa, nowe gospodarstwo musi być co najmniej równe średniej wojewódzkiej.

Jaka wysokość pomocy?

Kwota, jaką otrzyma wnioskodawca obliczana jest jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw w roku, w którym rolnik przystąpił do programu małych gospodarstw oraz liczby lat kalendarzowych od momentu przekazania gospodarstwa (trwale) do 31 grudnia 2020 roku.
Dla przykładu, przekazując gospodarstwo w tym roku, rolnik otrzyma 4 x 120% rocznej sumy ustalonej w momencie przystąpienia do systemu. Wsparcie otrzyma jednorazowo.
Maksymalnie rolnik przekazujący swoje gospodarstwo w 2017 roku otrzyma 6 tysięcy euro, co wynika z limitu ustalonego w PROW 2013-2020. Maksymalna stawka roczna to 1250 euro, więc 120% tej sumy to 1500 euro x 4.


Potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

al 
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 14:24