StoryEditor

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków w czerwcu

Od 31 maja do 29 czerwca będzie można składać wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika. Tym razem do wzięcia jest 150 tysięcy złotych.
30.04.2019., 11:04h
Oczywiście najistotniejszą zmianą w premiach dla młodych rolników jest podniesienie kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. złotych. Premia nadal będzie wypłacana w dwóch ratach – pierwsza z nich wyniesie teraz 120 tys. zł, a druga – wypłacana po zrealizowaniu założeń biznesplanu – wyniesie 30 tys. zł. Ale to nie jedyna zmiana w tym programie.

Zmienione przepisy precyzują także zapisy zasady wykorzystania przez młodego rolnika gruntów, które wchodziły w skład gospodarstwa innego młodego rolnika, który również otrzymał premię. Według nowych wytycznych, premia nie będzie przysługiwała osobie, która w biznesplanie w roku bazowym (wyjściowym) posiada grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa poprzedniego beneficjenta w dniu złożenia przez niego wniosku o płatność (dotyczy PROW 2007-2013) lub wniosku o płatność I raty pomocy (dotyczy beneficjentów PROW 2014-2020). Chodzi więc o grunty stanowiące podstawę gospodarstwa młodego rolnika, na podstawie których określa się spełnienie kryteriów koniecznych do przyznania pomocy – np. minimalna powierzchnia gospodarstwa, a nie o grunty, o które może on w przyszłości swoje gospodarstwo powiększyć.

Przypomnijmy tylko, że w zależności od województwa, młody rolnik musi wykazać się powierzchnią gospodarstwa nie mniejszą niż średnia krajowa (województwa, gdzie średnia wojewódzka jest wyższa do krajowej) lub średnią wojewódzką w pozostałych przypadkach. Aktualne wielkości średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie przedstawiamy w tabeli.

Tab. 1. Średnia powierzchnia gospodarstwa w 2018 roku

województwo Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie
dolnośląskie 16,72
kujawsko-pomorskie 16,14
lubelskie 7,86
lubuskie 21,52
łódzkie 7,84
małopolskie 4,10
mazowieckie 8,68
opolskie 18,69
podkarpackie 4,83
podlaskie 12,44
pomorskie 19,42
śląskie 7,85
świętokrzyskie 5,77
warmińsko-mazurskie 23,05
wielkopolskie 13,74
zachodniopomorskie 30,78
średnia krajowa 10,81

Źródło: ARiMR


Czy można wnioskować jeszcze raz?

Takie pytanie zadaje sobie nie jeden młody rolnik, który w 2018 roku złożył wniosek o premię, a teraz zastanawia się, czy będzie mógł zrezygnować z przyznanej pomocy w kwocie 100 tys. zł i w tym roku ponownie wystąpić z wnioskiem o premię, tak aby załapać się na 150 tys. zł. Otóż przepisy stanowią, że pomoc przyznaje się danej osobie fizycznej tylko raz, za wyjątkiem sytuacji jeżeli:

  • zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy (np. jeżeli nie nabył on wskazanego w biznesplanie gospodarstwa), lub w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w terminie określonym w decyzji o przyznaniu pomocy albo
  • została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy - w przypadku, w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność I raty pomocy pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.


W tych dwóch przypadkach możliwe jest ponownie złożenie wniosku o przyznanie premii dla młodego rolnika, pod warunkiem oczywiście, ze wnioskodawca nadal spełnia warunki do jej przyznania – np. nie upłynął okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. gi


Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 18:37