StoryEditor

PROW do likwidacji – zobacz zarys nowej WPR!

Ostatecznego kształtu nowej Wspólnej Polityki Rolnej jeszcze nie znamy, ale na pewno rolników czekają spore zmiany. Nie będzie oddzielnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który będzie częścią tzw. krajowego planu strategicznego. Czekają nas także kosmiczne rewolucje Bruksela chce bowiem zaprząc do służby w unijnym rolnictwie …satelity.
05.12.2018., 08:12h
O tym jakie zmiany czekają rolników mówił na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Ryszard Zarudzki, który zapowiedział, że Komisja Europejska planuje likwidację PROW-u.

– W nowym okresie programowania nie będzie Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, będzie tylko krajowy plan strategiczny. Krajowy plan strategiczny będzie zawierał zapisy wskazujące, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w jaki sposób kraj członkowski będzie chciał realizować cele ogólne i cele szczegółowe, ale związane z I i z II filarem, czyli będą to płatności bezpośrednie, regulacje rynkowe i wszystkie instrumenty, związane z dotychczasowym PROW. Kraj członkowski będzie miał większe możliwości wybierania instrumentów i narzędzi do realizacji krajowego planu strategicznego - tłumaczył posłom wiceminister Zarudzki.

Lista priorytetów

Państwa będą miały większą swobodę w wyborze środków jakimi chcą osiągnąć cele, ale te będę narzucone. Za priorytety uznano:
  • wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i bezpieczeństwo żywnościowe UE,
  • zwiększenie konkurencyjności rynkowej rolnictwa,
  • poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym,
  • łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowanie się do zmian klimatycznych,
  • zrównoważony rozwój i wydajne gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,
  • ochrona bioróżnorodności biologicznej,
  • przyciąganie młodych rolników i ułatwienie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
  • promowanie zatrudnienia, sprawy społeczne, rozwój lokalny na obszarach wiejskich,
  • bezpieczna żywność i promowanie zdrowego odżywiania.

Plan strategiczny będzie kluczowym elementem wdrażania WPR. Każda państwo członkowskie będzie musiało opracować szczegółowy plan działania wraz z zaprogramowaniem finansowania działań w I i II filarze WPR. Co więcej państwa członkowskie będą na bieżące rozliczane z realizacji planu strategicznego, gdyż urzędnicy będą badać czy założone cele są osiągane.

Płatności bezpośrednie

Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie to nowy system będzie przysługiwać tylko osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą. System będzie obejmował elementy obowiązkowe i dobrowolne dla państw członkowskich. Obowiązkowe będzie np. przesunięcie wsparcia z gospodarstw większych do gospodarstw mniejszych lub średnich. Na pewno bolesne dla rolników będą nowe obowiązkowe zasady „zazielenianie”, czyli system płatności na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Dobrowolne będzie np. wsparcie dla młodych rolników oraz wsparcie związane z produkcją.

– Wsparcie związane z produkcją można przyznawać w określonych sektorach lub do określonych rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych, znajdujących się w trudnej sytuacji lub borykających się z trudnościami, w celu zwiększenia ich konkurencyjności, zrównoważonego charakteru lub poprawy jakości. Co do zasady na wsparcie będzie można przeznaczyć do 10% koperty. Z opcją zwiększenia o 2 punkty procentowe, pod warunkiem przeznaczenia zwiększenia na uprawy roślin wysokobiałkowych - powiedział wiceminister rolnictwa.

Wsparciem związane z produkcją będzie można przeznaczyć na: zboża, rośliny oleiste, rośliny wysokobiałkowe, strączkowe, len, konopie, ryż.

"Warunkowość" zamiast cross-compliance

W nowej WPR znikną zasady cross-compliance, które zastąpią zasady warunkowości. 


– Warunkowość to jest nowy element. Warunkowość oznacza konieczność
przestrzegania przez beneficjentów płatności norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska oraz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania - wyjaśnił wiceminister Zarudzki. Każde państwo członkowskie ma ustanowić system kontroli warunkowości i kar za nieprzestrzeganie. Poziom kontroli ma wynieść co najmniej 1% beneficjentów.

Interwencje rynkowe

W nowej unijnej politycy rolnej ma zostać przywrócone znaczenie interwencji rynkowych. - Państwa członkowskie będą opracowywać interwencje dostosowane do swoich uwarunkowań i będą je przedstawiać w planie strategicznym WPR. Plan strategiczny będzie zawierał ocenę potrzeb i strategię interwencji - tłumaczył R. Zarudzki.

Satelity w służbie rolnictwa

Ponadto Komisja Europejska zaproponowała obowiązkowe wdrażanie satelitarnego monitoringu gruntów rolnych. Na początku będzie to program pilotażowy, który docelowo ma stworzyć stały program monitoringu satelitarnego do wdrażania płatności powiązanych z powierzchnią gospodarstw.

– Należy w szerokim zakresie wykorzystać nowoczesne technologie, zdjęcia satelitarne, drony, zdjęcia z geolokalizacji. Zdaniem KE – i myślę, że tu jesteśmy zgodni – technologie pozwalają na skontrolowanie działek rolnych, upraw i zabiegów agrotechnicznych bez potrzeby dokonywania wizytacji w gospodarstwie. Taka jest przyszłość, jeśli chodzi o monitoring i o wykorzystanie technologii satelitarnych w tym zakresie - mówił wiceminister Ryszard Zarudzki.    wk
Fot. SierszeńskaMasz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 14:19