StoryEditor

Co po rencie strukturalnej?

Pytanie: W 2007 r. przyznano mi na 10 lat rentę strukturalną. Co się stanie, gdy osiągnę wiek emerytalny uprawniający do uzyskania emerytury z KRUS? Które świadczenie jest wówczas wypłacane? Czy będę wtedy zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne? W jakiej wysokości będzie wypłacane mi świadczenie po 2017 r.?
07.06.2015., 08:06h

Odpowiedź: Kwestię wypłaty renty strukturalnej beneficjentom, którzy uzyskali prawo do emerytury regulują następujące przepisy:

  • § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU nr 114, poz. 1191 z późn. zm.);
  • § 14 ust. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 109, poz. 750 z późn. zm.).

Jeżeli uprawniony do renty strukturalnej w trakcie jej pobierania nabędzie prawo do emerytury, wówczas zgodnie z ww. przepisami, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę emerytury, innymi słowy rolnik otrzymuje wówczas dwa świadczenia: emeryturę z KRUS oraz rentę strukturalną pomniejszoną o kwotę emerytury z KRUS.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2008 r., nr 50, poz. 291) osoba pobierająca rentę strukturalną podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy. Z chwilą nabycia prawa do emerytury rolniczej z KRUS ustaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Po upływie okresu, na jaki przyznana została renta strukturalna, wypłacane będzie emerytura z KRUS.

Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 11:26