StoryEditor

Nie otrzymałeś zapłaty za płody rolne? Zgłoś się po rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa [WZÓR WNIOSKU]

W ostatnich latach rolnicy coraz częściej skarżą się na działających na rynku nieuczciwych handlowców, którzy mocno opóźniają zapłatę za kupione płody rolne albo nie płaca za nie wcale.  Teraz odzyskanie należnych płatności przez gospodarzy będzie możliwe za sprawą rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Pierwszy nabór wniosków o tę formę pomocy rozpoczyna się 1 sierpnia br. 
31.07.2023., 16:07h

Fundusz Ochrony Rolnictwa to nowość uchwalona  w tym roku w Sejmie. Zgodnie z ustawą producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty we oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Pierwszy nabór wniosków w KOWR potrwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia br.

Kiedy podmiot skupujący jest niewypłacalny? 

Zgodnie z ustawą podmiotem niewypłacalnym jest podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych wobec którego:

  • ogłoszono upadłość,
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • umorzono postępowanie upadłościowe,
  • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,
  • wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot  lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przyznawanie rekompensaty z FOR rolnikowi

Rekompensata przyznawana jest w drodze decyzji dyrektora Oddziału Terenowego KOWR na podstawie:

  • pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty
  • pozyskanej przez KOWR informacji od podmiotu niewypłacalnego, potwierdzającej istnienie wierzytelności

W 2023 r. decyzje będą wydawane w okresie od 15.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Jak będzie ustalana wysokość rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2023 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2023. Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto.

Wypłata środków z Funduszu na rzecz rolników z tytułu braku zapłaty za zbyte produkty rolne spowoduje przejście z mocy prawa na KOWR wierzytelności do wysokości wypłaconych rekompensat.

W wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego rachunek w 2023 r. zostanie zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 50 mln zł.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa.oprac. bcz na podst. MRiRW
Fot. Envato Elements

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 21:26