StoryEditor

Walka z antybiotykoodpornością trwa

Zużycie antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich spada. Problem w tym, że Polska wciąż nie wdrożyła systemu szczegółowej rejestracji ich zużycia w rozbiciu na poszczególne gatunki. Ale takie system będzie musiał,  wcześniej czy później, powstać.
15.01.2019., 08:01h
O sprawę walki z rosnąca odpornością na antybiotyki zapytali posłowie: Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy zwrócili uwagę, że Polskę obowiązuje wezwanie Światowej Organizacji Zdrowia do wdrożenia do połowy 2017 r. krajowych planów dotyczących zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w zakresie ich stosowania w leczeniu zwierząt gospodarskich. W tym celu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano program, którego realizacja w latach 2017-2018 miała doprowadzić do:
 • zmniejszenia ilości zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych (antybiotyków stosowanych w weterynarii) rok do roku
 • rozbudowę programu informatycznego zbierającego dane na ww. temat oraz budowę dedykowanej strony internetowej.

Posłowie zapytali więc o ilość zużywanych w kraju antybiotyków w hodowli zwierząt (w rozbiciu na poszczególne gatunki) oraz postępy w budowie systemu informatycznego.

Prace trwają

Dane dotyczące zużycia antybiotyków stosowanych w weterynarii są zbierane na poziomie hurtowni farmaceutycznych, które sprzedają produkty lecznicze weterynaryjne. Następnie w kwartalnych raportach są one przekazywane do systemu informatycznego administrowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. W odpowiedzi na poselskie pytania resort rolnictwa przytoczył następujące dane dotyczące sprzedaży przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt gospodarskich w poszczególnych latach:
 • 2011 r. – 471 ton
 • 2012 r. – 516,4 tony
 • 2013 r. – 575,6 tony
 • 2014 r. – 578,5 tony
 • 2015 r. – 582,5 tony
 • 2016 r. – 570,2 tony

Dane za 2017 r. zostały przekazane do analizy do Europejskiej Agencji Leków, natomiast dane za rok 2018 zostaną przekazane w 2019 r.

Aby doprecyzować dane dotyczące sprzedaży produktów przeciwbakteryjnych należy uwzględnić wielkość populacji zwierząt. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków wprowadzono współczynnik PCU (population correction unit). Takie podejście umożliwia oszacowanie rzeczywistej ilości stosowanych produktów przeciwbakteryjnych u zwierząt, od których pozyskuje się żywność. I tak w poszczególnych latach, sytuacja przedstawia się w następujący sposób:
 • 2011 r. – 120 mg/PCU
 • 2012 r. – 132,2 mg/PCU
 • 2013 r. – 151,2 mg/PCU
 • 2014 r. – 140,8 mg/PCU
 • 2015 r. – 138,9 mg/PCU
 • 2016 r. – 129,4 mg/PCU

– Jak wskazują powyższe dane szacunkowe ilości zastosowanych produktów przeciwbakteryjnych wahały się w poszczególnych latach. Niemniej jednak na podstawie raportów publikowanych przez Europejską Agencję Leków można wysnuć wniosek, że pod względem zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt gospodarskich Polska znajduje się w średniej europejskiej. Jednocześnie rok do roku obserwuje się zmniejszenie zużycia przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych - podsumowało wspominane dane ministerstwo rolnictwa.

Brak szczegółów

Nie rozwiązuje to jednak zupełnie kwestii zużycia antybiotyków w rozbiciu na poszczególne gatunki. Tu mamy tylko dane szacunkowe, które powstają na podstawie przekazywanych danych z obrotu lekami weterynaryjnymi oraz wielkości pogłowia poszczególnych gatunków zwierząt w Polsce. Takich szacunków dokonuje Europejska Agencja Leków dokonuje szacunkowych wyliczeń m.in. w zakresie trendów w stosowaniu antybiotyków. 

– W odniesieniu do zużycia przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych z podziałem na gatunki zwierząt Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada danych ze stosowania przedmiotowych produktów u konkretnych gatunków zwierząt, ponieważ produkty te mogą być zarejestrowane dla kilku gatunków zwierząt, a w momencie nabywania tych leków przez lekarza weterynarii w hurtowni nie jest możliwe określenie u jakiego gatunku zwierząt dany lek zostanie zastosowany -napisało w odpowiedzi na interpelację ministerstwo rolnictwa.

Praca na przyszłość

W najbliższych latach taka sytuacja ma się zmienić, gdyż obligują nas do tego unijne przepisy. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które zastąpi dotychczasowe przepisy przewiduje zbieranie danych:
 • dotyczących wielkości sprzedaży i stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt;
 • z poziomu gospodarstw;
 • z podziałem na gatunki zwierząt i rodzaje przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt.

Ale państwa członkowskie będą mogły uwzględnić tzw. „stopniowe podejście” do zbierania danych od konkretnych gatunków zwierząt. I tak obowiązki szczegółowego zbierania danych trzeba będzie wprowadzać tu Państwa Członkowskie będą mogły tzn.: w ciągu:
 • 2 lata po wejściu w życie rozporządzenia – dane od gatunków i kategorii zwierząt wymienionych w decyzji wykonawczej Komisji 2013/652 ( m.in. trzoda chlewna, cielęta, bydło (powyżej 1 roku), drób: kury nioski, brojlery, indyki rzeźne;
 • 5 lat po wejściu w życie rozporządzenia – dane od wszystkich gatunków zwierząt, z których produkowana jest żywność lub od których otrzymywane są produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • 8 lat po wejściu w życie rozporządzenia –dane od innych zwierząt hodowanych lub trzymanych w niewoli.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 23:05