Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

ASF: Wojewoda Wielkopolski nakazał odstrzał sanitarny dzików!

W związku z ryzykiem pojawienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Wielkopolsce nowy wojewoda Łukasz Mikołajczyk wydał rozporządzenie nakazujące sanitarny odstrzał dzików na terenie gmin i powiatów zagrożonych pojawieniem się pomoru.

Bartłomiej Czekała3 grudnia 2019, 07:59
Rozporządzenie nr 8/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada zostało wydane na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 8, pkt. 8b, pkt. 8c i pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967).

Rozporządzenie obowiązuje na obszarze powiatu wolsztyńskiego, powiatu leszczyńskiego: gmina Wijewo i Włoszakowice, powiatu grodziskiego: gmina Rakoniewice i Wielichowo oraz na obszarze powiatu nowotomyskiego gmina Zbąszyń. Zgodnie z nim nakazuje się:

1) odstrzał sanitarny dzików w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

3) zgłaszanie padłych dzików właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;

4) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii;

5) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 4, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;

6) poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:

a) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,

b) osoby, z którymi właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii zawarł umowy cywilnoprawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,

c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,

d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,

e) właściwi miejscowo wójtowie gmin oraz burmistrzowie miast i gmin lub wyznaczeni przez nich pracownicy,

f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego;

Właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii Wojewoda Wielkopolski nakazuje:

a) zabezpieczenie niezbędnych sił i środków do poszukiwania, zbierania i załadunku padłych dzików lub ich części oraz pobierania próbek w kierunku afrykańskiego pomoru świń i przesyłania ich do laboratorium,

b) zabezpieczenie odzieży ochronnej dla osób uczestniczących w przeszukiwaniu obszaru w celu znalezienia padłych dzików lub ich części,

c) koordynowanie działań przy współpracy z osobą kierującą przeszukiwaniem,

d) określenie zasad przemieszczania padłych dzików lub ich części z miejsca znalezienia do miejsca czasowego składania,

e) odkażanie miejsc przechowywania padłych dzików lub ich części oraz oczyszczanie i odkażanie środków ich transportu,

f) sporządzanie meldunku o przeprowadzonych działaniach i przekazywania go w terminie nie dłuższym niż 3 dni Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii;

Służbom cywilnym, leśnym i mundurowym, czyli nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, właściwym miejscowo wójtom gmin oraz burmistrzom miast i gmin, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego Wojewoda Wielkopolski nakazuje:

a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),

b) zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Właściwi miejscowo nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ramach prowadzenia stałych przeszukiwań padłych dzików lub ich części na obszarach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe współpracują z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii przy realizacji przeszukiwania obszaru w celu znalezienia padłych dzików lub ich części.

Zgodnie z rozporządzeniem poszukiwanie padłych dzików lub ich części odbywa się na obszarze, o którym mowa w § 1, w terminach określonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miejscach znalezienia padłych dzików lub ich części. Koszty poszukiwania i utylizacji padłych dzików lub ich części mają być pokrywane przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze środków publicznych przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wykonanie rozporządzenia Wojewoda Łukasz Mikołajczyk powierza  właściwym miejscowo dla obszaru określonego w §1: Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Wolsztynie, Lesznie, Grodzisku Wlkp i Nowym Tomyślu, starostom, burmistrzom miast i gmin, wójtom, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym, zarządcom obwodów łowieckich.

oprac. bcz na podst. WUW


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)