StoryEditor

Ekoschemat Dobrostan zwierząt: sporo korzystnych zmian dla hodowców!

  Zamiast obowiązkowego rejestru wypasu lub wybiegu, hodowcy krów mamek lub opasów będą mogli składać w ARiMR oświadczenie dotyczące przebiegu realizacji zobowiązania w gospodarstwie. Na tej podstawie Agencja naliczy płatność dobrostanową. Pojawiło się sporo innych zmian! Zobacz!
31.07.2023., 14:07h

Do konsultacji społecznych zostało rozesłane rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach ekoschematów na rzecz dobrostanu zwierząt Planu Strategicznego dla WPR 2023- 2027. Projekt wprowadza zmiany w stosunku do rozporządzenia z kwietnia tego roku.

- Zmiany proponowane w niniejszej nowelizacji rozporządzenia wynikają przede wszystkim z postulatów zgłaszanych przez organizacje branżowe zrzeszające producentów bydła mięsnego, a także z uwag zgłaszanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany dla hodowców bydła

Zgodnie z przepisami kwietniowego rozporządzenia dobrostanowego rolnik realizujący w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach PS WPR praktykę polegającą na zapewnieniu wypasu lub na zapewnieniu wybiegu dla krów mamek (utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach) lub opasów zobowiązany jest prowadzić rejestr odpowiednio wypasu lub wybiegu krów mamek lub opasów. Po okresie realizacji zobowiązania w ramach danej praktyki rejestr wypasu lub wybiegu jest przekazywany ARiMR i m.in. na tej podstawie wyliczana jest wysokość płatności dobrostanowej do krowy mamki lub opasa.

Obecnie proponuje się, aby rolnik mógł opcjonalnie prowadzić rejestr wypasu lub wybiegu w odniesieniu do krów mamek (utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach) lub opasów lub złożyć stosowne oświadczenie, w którym określi w sposób uproszczony przebieg realizacji zobowiązania w gospodarstwie, co stanowić będzie podstawę do wyliczenia płatności dobrostanowej.

- Proponowane zmiany są korzystne dla rolników i powinny przyczynić się do zwiększenia możliwości ubiegania się o płatność dobrostanową przez rolników realizujących praktyki polegające na zapewnieniu wypasu lub na zapewnieniu wybiegu w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i wariantu Dobrostan opasów w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027 – przekonuje resort rolnictwa w uzasadnieniu rozporządzenia.

W związku z proponowaną zmianą powyższych przepisów proponuje się również zmianę przepisów określających sposób ustalania wysokości kar stosowanych w przypadku niewypasania lub niezapewnienia wybiegu zwierzętom objętym praktykami wypasu lub wybiegu w ramach wariantów Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach oraz Dobrostan opasów.

Zmiany dla hodowców koni

W odniesieniu do wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach proponuje się doprecyzowanie, że oświadczenie dotyczy wymogu zapewnienia koniom wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej, co najmniej przez 140 dni w okresie pastwiskowym.    

Nowe terminy i zasady 

W odniesieniu do wariantu Dobrostan opasów płatność przysługuje pod warunkiem, że w gospodarstwie przez co najmniej 120 dni utrzymywany był co najmniej 1 opas w wieku kwalifikującym go do płatności, czyli od ukończenia 4 miesiąca życia:

·       w przypadku bydła opasowego, które nie pochodzi od krów mamek objętych wariantami dobrostanowymi lub o masie 300 kg, czyli w wieku 8 miesięcy 

·       w przypadku bydła opasowego, które pochodzi od krów mamek objętych wariantami dobrostanowymi.

Uszczegółowienie przepisów

Mając na uwadze, że wariant Dobrostan opasów, dotyczy ulepszenia warunków chowu zwierząt przeznaczonych na rzeź, a nie sztuk przeznaczonych do dalszego chowu (na remont stada) zaproponowano zmianę przepisów kwietniowego rozporządzenia dobrostanowego polegającą na tym, że bydło wskazane w komputerowej bazie danych jako przeznaczone na opas i uwzględnione w płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów nie będzie mogło być uwzględnione w przyszłości w płatnościach w ramach wariantów:

·       Dobrostan krów mlecznych,

·       Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,

·       Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym,

w odniesieniu zarówno do rolnika, któremu została przyznana płatność dobrostanowa w ramach wariantu Dobrostan opasów, jaki i innego posiadacza tego zwierzęcia.

Zasady ustalania powierzchni bytowych

W nowelizacji rozporządzenia proponuje się także doprecyzowanie przepisów regulujących sposób ustalania wielkości powierzchni bytowych dla zwierząt różnych posiadaczy, które mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie, bez wydzielonych sekcji dla tych zwierząt, poprzez dodanie do tej wielkości zewnętrznej powierzchni bytowej.

Ponadto z uwagi na fakt, iż przepisy IRZ dopuszczają przebywanie tego samego zwierzęcia u dwóch rolników tego samego dnia, to w rozporządzeniu proponuje się uregulować sytuację, gdy dane zwierzę zostanie przeniesione do innego rolnika w okresie realizacji przez niego zobowiązania dobrostanowego, to dzień przeniesienia tego zwierzęcia wlicza się do okresu przebywania u dotychczasowego posiadacza tego zwierzęcia.

Stawka planu poprawy dobrostanu

W rozporządzeniu proponuje się wskazanie, że kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt w wysokości 1200 zł w odniesieniu do jednego gatunku zwierzęcia, a w przypadku drobiu – w ramach wszystkich gatunków ptaków.  

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 23:31