StoryEditor

Nie można dofinansować zakupu loszek, ale…

Nie będzie dofinansowania zakupu loszek hodowlanych jak wnioskowała Podlaska Izba Rolnicza. Zdaniem ministerstwa rolnictwa nie pozwalają na to unijne przepisy. Choć są pewne wyjątki.
10.12.2021., 10:12h

Wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do dofinansowania zakupu loszek hodowlanych złożył delegat Rady Powiatowej Podlaskiej izby Rolniczej w Łomży. W odpowiedzi MRiRW przedstawiło szeroki wachlarz programów pomocowych skierowanych do hodowców trzody chlewnej.

Postęp biologiczny

Po pierwsze ministerstwo wspiera postęp biologiczny w hodowli świń poprzez dotacje przedmiotowe ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, przeznaczone na:

·       refundację kosztów subsydiowanych usług świadczonych na rzecz hodowców MŚP, polegających na prowadzeniu ksiąg świń (3,4 mln zł),

·       dofinansowanie kosztów subsydiowanych usług wykonanych na rzecz hodowców MŚP polegających na prowadzeniu oceny wartości użytkowej świń .

- Dotacje zapewniają ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej świń, oraz stwarzają warunki do upowszechniania wyników oceny wartości użytkowej wśród hodowców świń. Dzięki temu hodowcy mogą podejmować decyzje o wyborze konkretnych zwierząt na rodziców następnego pokolenia, co może zagwarantować rolnikom uzyskanie poprawy jakości genetycznej, która przekłada się bezpośrednio na poprawę cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt oraz poprawę cech jakościowych produktów rolnych – napisał w odpowiedzi Waldemar Guba dyrektor  Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW.

Wsparcie ponownego uruchomienia hodowli

 

Jednocześnie ARiMR udziela pomocy finansowej polegającej na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 10 lat dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w celu ponownego uruchomienia produkcji świń po zaprzestaniu produkcji, w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w powodu ASF.

Przedmiotowe kredyty mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup loszek, knurów lub warchlaków, z wyłączeniem zakupu na eksport. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Nowe działanie

W MRiRW trwają obecnie prace nad wdrożeniem mechanizmu wsparcia producentów świń utrzymujących lochy. Zaplanowana pomoc finansowa dla gospodarstw zgłaszających urodzenia świń w zakładanej wysokości ok. 1000 zł na lochę ma na celu wsparcie gospodarstw rodzinnych i przeciwdziałanie wycofywaniu się rolników z hodowli i produkcji wieprzowiny w oparciu o stado krajowe. Pomoc będzie udzielana na wniosek rolnika składany do biura powiatowego MRiRW.

Zakaz z wyjątkami

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z unijnymi przepisami zakup zwierząt nie kwalifikuje się do wsparcia inwestycyjnego. Wyjątkiem jest pomoc na przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof w przypadku tej pomocy wydatki na zakup zwierząt mogą być wydatkami kwalifikowalnymi.

Restrukturyzacja małego gospodarstwa

Potencjalnie zakup zwierzęcia (stado podstawowe) może stanowić element biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji małego gospodarstwa w ramach PROW 2014-2020. Pomoc jest skierowana do gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. A rolnik może liczyć na premię w wysokości 60 tys. zł., która jest wypłacana w dwóch ratach. Warunkiem wypłaty drugiej raty pomocy jest m. in. prawidłowa realizacja biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa.

Biznesplan powinien zawierać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, czyli przewidywać zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Premia może być przeznaczona m. in. na zakup środków trwałych związanych z przewidzianą w biznesplanie produkcją rolną lub przygotowywaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym m. in. na zakup stada podstawowego zwierząt.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 22:15