Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Wsparcie dla hodowców świń: nowy program!

Obrazek

W odpowiedzi  na trudną sytuację hodowców świń pojawił się program wsparcia, który ma na celu odbudowę produkcji. Na jaki poziom pomocy mogą liczyć rolnicy, dotknięci ASF?

Aneta Lewandowska23 lipca 2021, 10:34

Na polecenie ministra Pudy zespół MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS i IW opracował nowy „Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie”, dzięki któremu możliwa ma być obudowa i wsparcie chowu i hodowli świń w gospodarstwach dotkniętych ASF. Wsparcie dotyczy również małych i średnich gospodarstw.

Wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest w formie:

1. Refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

 • utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
 • wyposażenia gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji;
 • wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 • przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, w którym możliwa jest dezynfekcja osób pracujących przy obsłudze świń;
 • budowy lub przebudowy magazynu na słomę dla świń;
 • zakupu i wykonania robót związanych z postawieniem silosu na paszę dla świń;

2. Standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych przy stawianiu ogrodzenia chlewni, w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

 • iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i furtek (1 metr bieżący ogrodzenia 200 zł, brama 1 820 zł, furtki 610 zł);
 • kosztów ogólnych tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona tak jak w podpunkcie wyżej, jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Przyznając pomoc, ARiMR uwzględni kwotę pomocy wypłaconej współwłaścicielowi lub współposiadaczowi gospodarstwa, które prowadzi chów lub hodowlę świń.

Limit pomocy dla jednego beneficjenta wyniesie 100 000 złotych.

Terminy składania wniosków

Wnioski na refundację 50% wydatków (poniesionych w danym roku kalendarzowym) na bioasekurację można składać w terminie od 6.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

Wnioski (do pobrania na stronie internetowej ARiMR) należy złożyć do kierownika właściwego biura powiatowego ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury lub ich kopie, rachunki lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków, dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów do dnia zakończenia terminu składania wniosków;
 • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

MRiRW podsumowuje

W odpowiedzi na interpelację posłanki Pauliny Matysiak o zwalczaniu ASF, resort rolnictwa stwierdza, że od 2014 r. prowadzony jest „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Wiele z punktów tego programu (kontrole gospodarstw, badania, nadzór produkcji itd.) spoczywa na barkach Inspekcji Weterynaryjnej, która wielokrotnie i przez wiele miesięcy informuje o niedofinansowaniu, lukach kadrowych i braku wsparcia ze strony ministerstwa.

Resort pisze również, że w ramach programu „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” rolnicy złożyli 7 681 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 391 mln zł, z czego do 4 lipca 2021 r. zakontraktowano 3 779 wnioski na kwotę 185 mln zł, kolejny nabór planowany jest we wrześniu. Dokładny wykaz dotychczasowych programów wsparcia i ich wykonanie MRiRW przedstawia tutaj.

al na podst. MRiRWPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)