StoryEditor

Ursus sprzedaje zakład w Opalenicy

Najpóźniej do 20 grudnia 2019 roku Dywizja w Opalenicy z rąk Ursusa przejdzie na własność spółki Trioliet Polska, poinformował Zarząd Ursusa w dniu 26 listopada 2019 r. Ursus oraz Trioliet Polska zawarli w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży Zakładu Ursus w Opalenicy za 6 mln zł.
03.12.2019., 09:12h

Jak czytamy w komunikacie lubelskiej spółki strony umowy postanowiły, że płatność zostanie dokonana w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia umowy sprzedaży, 5% zostanie zapłacone po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne 5% po upływie 12 miesięcy – kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

Transakcja sprzedaży zakładu w Opalenicy między Ursus a Trioliet obejmuje w szczególności:


  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych oraz własność posadowionych na nich budynków;

  • ruchomości określone odrębnym załącznikiem;
produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby);

  • zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;

  • prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami;
  • związane z Zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

  • związane z Zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania;

  • związane z Zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
  • pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej.

Warunkiem sfinalizowania transakcji do dnia 20 grudnia br. jest m.in. uzyskanie przez Ursus S.A. promesy wierzycieli na zwolnienie obciążeń składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa po otrzymaniu części ceny, a także spełnieniu warunków oznaczonych prawem, tj. uzyskania zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej od Nadzorcy Sądowego i Rady Wierzycieli Ursus S.A. w restrukturyzacji oraz zgody Walnego Zgromadzenia (tę zgodę Emitent już uzyskał), a także, z ostrożności, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie wykona w stosunku do jednej z nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego Zakładu Ursus w Opalenicy, przysługującego mu na mocy przepisów szczególnych prawa pierwokupu. Dodajmy, że planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego, który ma uchronić krajowego producenta przed upadłością.

Trioliet Polska jest spółką celową do realizacji przedsięwzięć gospodarczych na rynku polskim dla spółki Trioliet B.V. z siedzibą w Oldenzaal w Holandii i w odniesieniu do Trioliet B.V. jest spółką zależną. Holenderski producent to także wieloletni partner Ursus S.A. Polska spółka Trioliet założona została 18 października 2019 roku, a jednoosobowy zarząd tworzy Robert Jan Liet – Prezes Zarządu firmy Trioliet. Firma jest producentem maszyn i systemów karmienia dla hodowców bydła mlecznego i wołowego. Portfolio produktów obejmuje szeroki zakres, od urządzeń do cięcia kiszonki i mieszalników pasz po w pełni automatyczne systemy karmienia bydła.

URSUS w restrukturyzacji – czytaj więcej:
Spółka Ursus na deskach
Co dalej z legendarną marką Ursus?
Ursus znów w tarapatach
Firma z USA zainwestuje w Ursusa

Jan Beba
Autor Artykułu:Jan Bebaredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 15:47