StoryEditor

Czy będzie nadzwyczajne wsparcie dla producentów drobiu?

950 producentów sektora drobiarskiego złożyło wnioski o pomoc do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu strat, jakie ponieśli w wyniku epidemii grypy ptaków. Rząd opracowuje wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia. 
08.12.2021., 09:12h

Z informacji przekazanej przez MRiRW do sejmowej komisji rolnictwa wynika, że w sezonie (od 1 listopada 2020 – 31 sierpnia 2021 r. ) wykryto łącznie 358 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), z czego 19 w 2020 r. i 339 w 2021 r.

Sytuacja epizootyczna HPAI

W ogniskach HPAI uśmiercono łącznie 10 889 838 kur, 2 024 158 indyków, 1 206 644 kaczek, 194 954 gęsi i 7 900 innych ptaków, co łącznie wynosi 14 323 494 sztuk drobiu. Ponadto, w ramach uśmiercania prewencyjnego oraz w gospodarstwach uznanych za kontaktowe uśmiercono 9 221 136 sztuk drobiu w 370 gospodarstwach.

Od sierpnia do 29 listopada br. stwierdzono 28 ognisk HPAI na obszarze kraju.

Działania podejmowane w związku z HPAI

Zgodnie z przyjętą we wrześniu 2021 r. przez Głównego Lekarza Weterynarii „Krajową strategią postepowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków”, jako działania priorytetowe przyjęto założenie, że w przypadku stwierdzenia ogniska HPAI, czas do przeprowadzenia uśmiercenia zwierząt gatunków wrażliwych oraz bezpiecznego unieszkodliwienia zwłok nie przekraczał 48 h.

Ponadto, podjęto szereg działań zmierzających do zwiększenia bazy laboratoryjnej w zakresie diagnostyki grypy ptaków. Aktualnie rozpoczęły badania trzy nowe pracownie diagnostyki grypy ptaków:

  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pracownia Terenowa w Siedlcach

  • Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

Ponadto, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęte zostały prace legislacyjne zmierzające do znowelizowania przepisów dotyczących zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób oraz środków podejmowanych w związku z wystąpieniem grypy ptaków.

Będzie wniosek o pomoc

W związku z ponoszonymi stratami rynkowymi z tytułu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce przez rolników utrzymujących drób, MRiRW opracowuje wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce.

„W następstwie złożonego Wniosku przez kraj członkowski, KE w drodze rozporządzenia wykonawczego ustanawia nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora w tym państwie. Powyższe rozporządzenie KE stanowi podstawę do przygotowania krajowego prawodawstwa mającego na celu wdrożenie tych środków na poziomie krajowym” – czytamy w informacji przesłanej do Sejmu.

Głównym elementem opracowywanego wniosku jest szczegółowe oszacowanie strat w produkcji gospodarstw utrzymujących drób. Ze względu na niespotykaną dotychczas skalę wystąpienia HPAI w Polsce, MRiRW szacowanie strat powierzyło Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przy udziale ARiMR, GIW, IERiGŻ.

W związku z podjętymi działaniami, do KOWR wpłynęło 2311 deklaracji strat od 950 producentów sektora drobiarskiego.

„Aktualnie trwają intensywne prace na poziomie eksperckim, dotyczące oszacowania strat w poszczególnych kategoriach z uwzględnieniem ww. danych, zawartych w deklaracjach. Wniosek do Komisji Europejskiej zostanie złożony po zakończeniu tych prac” – podsumowuje MRiRW.

Efekt HPAI na rynku mięsa drobiowego

Według wstępnych danych GUS, w I półroczu 2021 produkcja mięsa drobiowego wyniosła około 1 741 tys. ton w wadze żywej, czyli o 4,7% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wylęgi piskląt kurzych typu brojler wyniosły 985,0 mln szt. i były niższe o 48,5 mln szt. (-4,7% r/r) w zestawieniu z analogicznym okresem 2020 r. W związku z wyznaczaniem kolejnych ognisk grypy ptaków w listopadzie br. utrzymanie dynamiki wzrostu produkcji z sierpnia i września 2021 r. może być trudne.

Korzystna sytuacja cenowa

Pomimo trudnej sytuacji na rynku (wystąpienie Covid-19 i grypy ptaków), sytuacja cenowa zarówno w skupie żywego drobiu jak i w sprzedaży mięsa, jest korzystna. Poziom cen skupu i sprzedaży jest wyższy od średnich cen z ostatnich 5 lat.

W 46 tygodniu 2021 r. średnia cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła 4,09 zł/kg a w październiku było to 3,96 zł/kg. W latach 2016-2020 średnia miesięczna cena skupu kurczaków typu brojler w październiku kształtowała się w przedziale 3,18-3,56 zł/kg.

Handel zagraniczny Polski mięsem drobiowym w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. :

  • wartość eksportu mięsa drobiowego: 1 912,7 mln euro (+8,4% r/r)

  • wielkość eksportu mięsa drobiowego: 1 064,0 tys. ton. (-2,6% r/r)

  • wartość importu mięsa drobiowego: 75,8 mln euro (+40,1% r/r)

  • wielkość importu mięsa drobiowego: 53,5 tys. ton (+15,8% r/r).

wk
fot. pixabay

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 13:00