Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc suszowa: nabór wniosków niedługo ruszy, ale będzie bardzo krótki!

Obrazek

Nabór wniosków niebawem rusza z miesięcznym poślizgiem. Pierwotnie, zgodnie z poprzednim projektem rolnicy mieli składać wnioski o pomoc suszową 16 maja br. Termin się przesunął, a nabór będzie bardzo krótki!

 

wkDorota Kolasińska7 czerwca 2022, 15:48

Poprzedni projekt zakładał, że nabór wniosków o pomoc suszową ruszy 16 maja br., jednak procedowanie się przedłużyło i nabór ruszy dopiero 16 czerwca br. Rolnicy będą mieli jedynie dwa tygodnie na złożenie wniosków. Nabór zakończy się 30 czerwca br. Na razie nie ma informacji o jego wydłużeniu, więc lepiej przygotować dokumenty już teraz. 

Pomoc suszowa za straty w 2021 r.

Rolnicy, którzy odnotowali szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą złożyć wnioski o taką pomoc. 

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298.160,11 ha i wyniosły ok. 1  mld zł, a poszkodowanych zostało 29.808 gospodarstw.

Jakie załączniki do wniosku o pomoc suszową?

Decyzje o pomocy przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek złożony w terminie od 16 czerwca do 30 czerwca br. tego producenta rolnego złożony od 16 maja do 30 czerwca na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Rolnicy do wniosku muszą dołączyć:

·       kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,

·       protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;

·       kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;

·       oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Jaka ustalana jest kwota?

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

·       gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu, lub

·       suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 5% plonu i stawki pomocy

Jakie stawki pomocy?

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosiła:

·       1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż  60% plonu.

Pomoc suszowa może być niższa

W projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc, wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wysokość pomocy będzie pomniejszana jeżeli rolnik nie będzie dysponował polisą ubezpieczeniową.

oprac. dkol/wk
Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)