StoryEditor

Rolnicy muszą szerzej działać w grupach - Sejm uchwalił nowelę

W piątek Sejm uchwalił nowelę, która ma promować współpracę rolników poprzez szersze uczestnictwo w grupach producenckich. Zdaniem ministerstwa rolnictwa, rolnicy zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej i konkurować na rynku międzynarodowym.
14.09.2015., 10:09h

Ostatecznie za nowelą opowiedziało się 265 posłów, przeciw było 3, a od głosu wstrzymało się 140. Cały projekt zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został przygotowany przez resort rolnictwa. W założeniu, działalność w obrębie grupy ma być sposobem na zredukowanie rozdrobnienia agrarnego gospodarstw rolnych. Ministerstwo rolnictwa uważa je (rozdrobnienie) za kluczowy problem rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Aktualnie w Polsce w grupach producentów rolnych jest zorganizowanych ok. 27,6 tys. producentów, co stanowi niewielki odsetek w porównaniu z ogólną liczbą podmiotów, które potencjalnie mogłyby być członkami takich grup (ok. 1,5 mln). Bardzo niekorzystnie wypada też porównanie ze „starymi” państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w szczególności Francją (68 proc. w sektorze hodowli) czy Niemcami.
 
Dotychczasowe przepisy regulujące tworzenie grup rolnych, mimo kilkukrotnych nowelizacji, nie wystarczały - w opinii MRiRW - by zachęcić rolników do współpracy w grupach. Tymczasem, według resortu rolnictwa, uczestnictwo w grupach producentów jest skutecznym sposobem na dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, korzystne zbycie produktów, obniżenie kosztów produkcji i osiągnięcie większych zysków.
 
Ponadto nowela reguluje szczegółowo zasady działania grup. Precyzuje m.in. coroczny poziom produkcji oraz sprzedaży przez członków grupy producentów do grupy – będzie to ilość nie mniejsza niż 80 proc. wielkości produkcji. Oznacza to, że maksymalnie 20 proc. produkcji członka grupy może zostać np. wprowadzone na rynek z pominięciem grupy producentów. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.
Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych – planu biznesowego. Plan ten ma być opracowywany na co najmniej 5 lat i rozpisywany na formularzu opracowanym przez ARR i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia wsparcia.

Nad działalnością grup producentów rolnych nadzór sprawować będzie Agencja Rynku Rolnego (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. Agencja Rynku Rolnego przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych. Oprac. ag, na podst. PAP

Aleksandra Galus
Autor Artykułu:Aleksandra Galus

redaktor, specjalista ds. automatyzacji treści

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:21