StoryEditor

Wnioski o pomoc suszową 2018– pobierz formularz!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie internetowej formularz wniosku o przyznanie wsparcia finansowego rolnikom, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy. Pobierz wniosek i zobacz jak go wypełnić!
13.09.2018., 17:09h
Od 14 września do 31 października br biura powiatowe ARiMR w całym kraju przyjmują od rolników wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi. Susza dla nas jest oczywista, powódź może budzić zdziwienie, ale były w tym roku takie regiony kraju, gdzie nagłe, ulewne deszcze zniszczyły zasiewy.

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami ministra Ardanowskiego i premiera Morawieckiego, w pierwszej kolejności wnioski składali rolnicy, którym gminne komisje oszacowały straty w danej uprawie na 70 i więcej %. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy pod warunkiem, że minimum 50% upraw w gospodarstwie było ubezpieczonych od przynajmniej jednego ryzyka. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, to stawka będzie pomniejszona o 50% i wyniesie 500 zł/ha.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY SUSZOWEJ 2018!!!


Co ważne, na tym samym wniosku, którego wzór zamieszczamy poniżej, rolnicy mogą także zaznaczać przyznanie pomocy do upraw, w których straty wyniosły mniej niż 70% ale więcej niż 30%. Dzięki temu nie będą musieli składać jeszcze raz wniosku w kolejnym naborze dla producentów rolnych, których straty w uprawach oszacowano między 30 a 69%. Nabór ten ma się rozpocząć 26 września br.

Przykład 1
Rolnik ma 25 ha upraw. Straty w pszenicy jarej oszacowano mu na 70%, w kukurydzy na 30%, w pszenicy ozimej na 40%, a w burakach cukrowych na 35%. Może więc składać wniosek od 14 września, ponieważ ma w jednej z upraw straty 70% i przy okazji zaznacza także przyznanie wsparcia na pozostałe uprawy, które także objęte są pomocą, ale z niższa stawką, a właściwy nabór wniosków dopiero się rozpocznie 26 czerwca br. Stawka do pszenicy jarej wyniesie 1000 zł/ha, a do pozostałych upraw 500 zł/ha.

Przykład 2
Rolnik ma 78 ha upraw. Straty w rzepaku oszacowano na 30%, w pszenicy ozimej na 35%, w pszenicy jarej na 65%, w kukurydzy na 33%, a w ziemniakach na 40%. Rolnik nie ma w żadnej z upraw strat na poziomie 70% i wyższym, więc będzie mógł złożyć wniosek o wsparcie w drugim terminie, czyli od 26 września. Stawka wsparcia do wszystkich upraw wyniesie 500 zł/ha.

Warunki przyznania wsparcia

Jak wynika z rozporządzenia, pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 % danej uprawy;
  • będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014.

Pomoc będzie udzielana:
  • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Przy czym, w przypadku pomocy udzielanej:
  • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna) wysokość pomocy nie może przekroczyć wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w zależności od położenia gospodarstwa rolnego) kwoty obniżenia dochodu powiększonej o koszty poniesione i pomniejszonej o koszty nieponiesione, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań,
  • w ramach formuły pomocy de minimis przyznawana pomoc nie może przekroczyć równowartości w euro dostępnego limitu de minimis (z uwzględnieniem limitu w zakresie pomocy w rolnictwie, rybołówstwie i ogólnego limitu pomocy de minimis).


Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
  •   pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
    ◦    kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
    ◦    zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie zawartego we wniosku o udzielenie pomocy oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).
  •  pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:

    ◦    kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

oprac. bcz na podst. MRiRW i ARiMR

CZYTAJ TAKŻE: 500 zł/ha wsparcia suszowego od rządu dla rolników!

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 20:38