StoryEditor

Zmiana wzoru Notatnika Integrowanej Produkcji Rolnej

Od pierwszego sierpnia będzie obowiązywał nowy ujednolicony Notatnik Integrowanej Produkcji Rolnej. Wszystko przez chęć osiągnięcia jednego z celów Zielonego Ładu jakim jest ograniczenia zużycia chemicznych środków ochrony roślin.
14.03.2022., 09:03h

Do konsultacji społecznych został wysłany projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

Po co Integrowana Produkcja ?

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Osiągnąć cele Zielonego Ładu

W rozporządzeniu proponuje się zmianę wzoru Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin. Taka potrzeba wynika z chęci osiągnięcie przez Polskę celów unijnej strategii „Od pola do stołu” a w szczególności ograniczenia zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Dlatego czynności prowadzone przez podmioty uczestniczące w systemie IP muszą znacznie wykraczać poza powszechnie obowiązujące praktyki uprawowe (w zakresie ochrony nie chemicznej, w tym w szczególności biologicznej, monitorowania agrofagów, dbałości o bioróżnorodność w otoczeniu upraw, stwarzania warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych, itd.).

- Weryfikowanie prawidłowości realizacji zmodyfikowanych działań prowadzonych przez rolników wymaga dostosowania wzoru Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin. Z tego powodu w projektowanym rozporządzeniu określono nowy wzór takiego Notatnika. Jednocześnie ze względu na większą ilość informacji niespecyficznych dla rodzaju upraw, które powinny zostać zawarte w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin, zdecydowano o zunifikowaniu jego formy i stworzeniu jednego wzoru zamiast trzech odrębnych, dla roślin rolniczych, sadowniczych, warzywniczych – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Jakie nowe informacje w Notatniku?

W notatniku rozszerzono zakres możliwych do wprowadzenia informacji o dane dotyczące np.:

  • identyfikacji pola/kwatery poprzez wskazanie numeru ewidencyjnego działki;
  • elementów zwiększających bioróżnorodność;
  • instalacji nawodnieniowej;
  • przyrządów służących monitorowaniu warunków pogodowych;
  • przyrządów służących monitorowaniu agrofagów;
  • introdukcji drapieżców lub parazytoidów;
  • płodozmianu (dokładniejsze niż obecnie dane).

IP jako ekoschemat

W ramach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaproponowano wdrożenie ekoschematu poświęconego systemowi IP, dzięki któremu do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin będzie udzielone wsparcie finansowe. Potwierdzeniem prowadzenia upraw zgodnie z określonymi metodami, będzie certyfikat wydany przez podmiot certyfikujący.

Od kiedy nowe zasady?

W związku z charakterem systemu IP – uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych obowiązków w ciągu jednego sezonu uprawowego – proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2022 r. Umożliwi to przystąpienie do systemu już przed rozpoczęciem siewu upraw ozimych. Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy, dotyczący upraw zgłoszonych do systemu IP przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia. Dla upraw tych stosowane będą dotychczasowe wzory Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin.

opr. wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 17:26