Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwrot akcyzy za paliwo dla dzierżawcy

Pytanie: Prowadzimy z żoną dwa gospodarstwa rolne z osobnymi numerami. Żona jest na VAT, kupuje paliwo rolnicze i w związku z tym uzyskuje zwrot akcyzy. Mamy w dzierżawie 10 ha, ale umowa zawarta jest przeze mnie z właścicielem. Czy żona może wystąpić o zwrot akcyzy na paliwo za te dzierżawione ziemi mimo, że umowa dzierżawy jest na mnie?
adw. Mikołaj Pomin16 maja 2020, 12:14
Zgodnie z przepisami ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2188), zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych, zgodnie z definicja zawartą w ustawie z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 333). 

W rozumieniu ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi gospodarstwa, a więc temu, kto nim faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny, tj. właściciel), jak i ten, kto nim faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny, np. dzierżawca, najemca). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego są oddane w dzierżawę, faktycznym ich użytkownikiem jest dzierżawca i to jemu przysługuje zwrot podatku. W niniejszej sprawie dzierżawcą 10 ha gruntów rolnych jest Czytelnik, zatem to on jest uprawniony do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego.

Gdyby jednak, za zgodą właściciela, Czytelnik poddzierżawił grunt żonie, wtedy to ona mogłaby wystąpić o zwrot podatku akcyzowego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że poddzierżawienie nieruchomości bez zgody właściciela stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy i to bez zachowania okresu wypowiedzenia.
adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)