Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Chlewnie>

Bat na fermy wielkoprzemysłowe?

Obrazek

Samorządy naciskają na rząd, by uporządkować funkcjonowanie ferm wielkoprzemysłowych. Skarżą się na uciążliwości zapachowe dla mieszkańców i brak wpływów do ich budżetów.

Andrzej Sawa23 stycznia 2019, 17:41
Gminy naciskają na rząd, by zakazać lokalizacji ferm wielkoprzemysłowych na podstawie warunków zabudowy. Ministerstwo środowiska nie sprzeciwia się takiej regulacji. Samorządy chcą konkretów. Temat ten był już ostatnio kilka razy „wałkowany” na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Gminy narzekają, że działające na olbrzymią skalę chlewnie i kurniki są lokalizowane niemal bez żadnej kontroli władz lokalnych. Mieszkańcy protestują przeciwko intensywnemu odorowi, który roznosi się po okolicy. Tymczasem samorządy z tego typu działalności uzyskują niemal tylko symboliczne wpływy podatkowe. Włodarze podkreślają, że budynki gospodarskie zajęte pod tzw. działy specjalne produkcji rolnej, w tym fermowej produkcji i chowu drobiu, są zwolnione od podatku od nieruchomości.
Sporne warunki zabudowy
Samorządowcy są zdania, że najpierw należy wprowadzić regulacje prawne, na podstawie których, ferm nie będzie można budować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetki), ale w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania. W pierwszym przypadku inwestycja ta jest stosunkowo łatwa do realizacji. W drugim – jeśli teren objęty jest planem miejscowym, może się okazać, że lokalizacja fermy wielkoprzemysłowej będzie niemożliwa, gdy gmina przeznaczyła działkę, np. pod zabudowę mieszkaniową, turystykę i rekreację, nieuciążliwe usługi. Przedstawiciele resortu środowiska do tej pory nie odnieśli się do tej propozycji, ale jej nie odrzucili.

Oznacza to, że dla rządu problem z takimi fermami istnieje. Resort jest zdania, że podlegają one kontroli inspekcji ochrony środowiska, zaś te będą bardziej intensywne i ścisłe.
Wzmożone kontrole
Z danych ministerstwa wynika, że w 2018 r. skontrolowano 140 zakładów wielkoprzemysłowych spośród 156 wymagających pozwolenia zintegrowanego, wśród których w 62 przypadkach dostrzeżono różnego rodzaju naruszenia. Na 859 ferm drobiu kontrole przeprowadzono w 269, wśród których w 189 wystąpiły naruszenia.

W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przebiegają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych. Specjalny zespół pracuje również nad ustawą odorową. Prace odbywają się etapami, obejmują określenie wymagań dla lokalizacji nowych inwestycji uciążliwych zapachowo.

W 2017 r. do inspekcji ochrony środowiska wniesiono 1565 skarg na uciążliwości zapachowe, które stanowią 65% skarg z zakresu zanieczyszczenia powietrza.
Gminy bez podatków
W sprawie ferm wielkoprzemysłowych głos zabrało też ministerstwo finansów. W sprawie zarzutów, że nie wnoszą one niemal żadnych wpływów do budżetów gmin, na terenie których się znajdują, powołało się na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przyznało, że te nie różnicują sytuacji prawno podatkowej podmiotów prowadzących działalność rolniczą (w tym produkcję zwierzęcą) ze względu na rozmiary tej działalności. Resort dostrzega jednak wskazany problem tych ferm i analizuje ich sytuację prawno skarbową. Z klubu sejmowego Kukiz’15 padają głosy o konieczności doprecyzowania pojęcia „działalności rolniczej”, tak, by np. działalność polegającą np. na hodowli zwierząt, po przekroczeniu pewnego limitu (tys. sztuk), uznać z mocy ustawy za działalność przemysłową.  as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)