StoryEditor

WAŻNE zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla rolników! Jakich gospodarstw dotyczą?

Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, na których funkcjonuje infrastruktura związana z biogazownią rolniczą, nie będą podlegać wyłączeniu z produkcji rolnej. Jest tylko jeden warunek. Takie grunty nie mogą mieć więcej niż 1 ha powierzchni.
10.04.2024., 12:10h

Minister rozwoju i technologii przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  Wprowadzenie zmian było konieczne w związku z wejściem w życie ustawy z lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Nowe zasady dla infrastruktury związanej z biogazownią rolniczą

Nowe przepisy powyższej ustawy spowodowały, że do gruntów rolnych, zalicza się grunty zajęte pod:

  • budynki,
  • budowle,
  • urządzenia

wchodzące w skład biogazowni rolniczej, a także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą. Dotyczy to także gruntów zajętych pod:

  • dojazdy,
  • place składowe, postojowe i manewrowe,
  • śmietniki,
  • miejsca magazynowania odpadów,
  • ogrodzenia,

o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1,0000 ha i wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego. Grunty te nie będą w związku z powyższym podlegać wyłączeniu z produkcji rolnej.

image

Podatek rolny 2024 do kosza? Rolnicy zamiast zwrotu jego części chcą obniżki jego wysokości

Przepisy dla nowych biogazowni rolniczych

Dodatkowo w odniesieniu do istniejących biogazowni rolniczych ustawa z lipca 2023 r.  przesądziła, że w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod biogazownię rolniczą w ewidencji gruntów i budynków dokonuje się zmiany oznaczenia użytku gruntowego z terenów przemysłowych na grunty rolne zabudowane oraz zmiany rodzaju budynków z przemysłowych lub magazynowych na budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa.

- Przepisy te regulują jednak jedynie kwestie istniejących biogazowni rolniczych, natomiast konieczne jest uregulowanie sposobu ujawniania w ewidencji gruntów i budynków nowych inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, spełniających przepisy ww. ustawy. Grunty te powinny zostać zaliczone do użytku gruntowego – „Grunty rolne zabudowane”- czytamy w uzasadnieniu projektu.

Aktualizacja zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych

W celu dostosowania przepisów rozporządzenia do powyższych regulacji ustawowych, projektowane zmiany zakładają aktualizację zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, poprzez uwzględnienie w nich gruntów zajętych pod biogazownię.

image

Jak uzyskać w gospodarstwie maksymalną kwotę dopłat i ekoschematów za 2024 rok? Eksperci radzą

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 06:26