StoryEditor

Wsparcie dla zmniejszających produkcję mleka

Komisja Europejska 10 września 2016 r. planuje opublikować rozporządzenie dotyczące pakietu wsparcia producentów mleka – informuje resort rolnictwa. Wsparcie otrzymają ci producenci, którzy zmniejszą produkcję mleka w wybranych miesiącach od września br. do marca 2017 r.
30.08.2016., 08:08h

Całkowity budżet przeznaczony na pomoc w sektorze mleka wynosi 500 mln euro. Na ok. 150 mln euro z tej puli w skali Unii Europejskiej mogą liczyć producenci, którzy ograniczą produkcję białego surowca. Reszta budżetu, czyli 350 mln euro, w tym 22 670 129 euro dla producentów z Polski, przewidziana jest na pomoc dostosowawczą dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych.

Wsparcie dla zmniejszających produkcję

Proponowane zmiany mają na celu poprawę równowagi podażowo-popytowej na rynku i wsparciu działań przyczyniających się do stabilizacji sytuacji rynkowej. Pomoc finansowa dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE – i będzie wypłacana tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego – czytamy na stronie ministerstwa rolnictwa.
 Okresy redukcji dostaw mleka to miesiące:

 1. październik – grudzień 2016 r.,
 2. listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,
 3. grudzień 2016 r. – luty 2017 r.
 4. styczeń – marzec 2017 r.
Co należy zrobić?


Zgodnie z projektem rozporządzenia KE udostępnionym 25 sierpnia br. w ramach mechanizmu producenci mleka będą zobowiązani do złożenia dwóch wniosków:

 1. 
wniosek o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 3000 kg i większa niż 50% ilości mleka sprzedanego w odpowiednim, okresie referencyjnym; termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik-grudzień 2016 r.) upływa 20 września 2016 r. o godz. 12.00.
 2. wniosek o płatność, w którym producenci mleka wskażą rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji. 
Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka. 
Pomoc może być wypłacona w odniesieniu do poszczególnych producentów do ilości mleka nie większej niż 50% ilości mleka sprzedanej przez producenta w okresie referencyjnym. 
Ponadto w przypadku, gdy wielkość redukcji dostaw mleka, do której producenci wnioskują o pomoc w skali UE, przekracza maksymalną wielkość redukcji dostaw, do której Komisja Europejska (KE) może wypłacić pomoc, KE ustala współczynnik przydziału, który będzie uwzględniany przy określaniu dla każdego producenta wielkości redukcji dostaw, do której producent może uzyskać pomoc.
Wnioski przyjmie ARR


W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka, na mocy którego pomoc będzie wypłacana przez Agencję Rynku Rolnego. 
Po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych projekt rozporządzenia będzie skierowany do rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Ministrów.

Po wejściu w życie rozporządzenia producenci mleka zainteresowani uzyskaniem pomocy finansowej za zmniejszenie dostaw mleka do podmiotów skupujących będą mogli złożyć wnioski w tej sprawie do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. W projekcie rozporządzenia KE dotyczącym pomocy dostosowawczej przewiduje się natomiast podział ogólnej puli środków w wysokości 350 mln euro na koperty krajowe oraz możliwość uzupełnienia finansowania mechanizmu przez państwa członkowskie z budżetu krajowego. Zgodnie z projektowanymi przepisami UE pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych. Pomoc ta będzie przysługiwała tym producentom, którzy realizują jedno lub więcej działań mających na celu zrównoważony rozwój gospodarstw i przyczyniających się do stabilizacji rynku.

W projekcie zaproponowanym przez KE działania te zostały określone w sposób następujący:

 1. redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji produkcji mleka lub niezwiększanie produkcji,

 2. rolnictwo w małej skali,

 3. stosowanie ekstensywnych metod produkcji;

 4. stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowisk i klimatu;

 5. wdrażanie projektów współpracy;

 6. wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej;

 7. szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem. W najbliższym czasie przygotowane zostaną krajowe propozycje rozdysponowania tej pomocy, które następnie będą przedmiotem konsultacji społecznych.     dj

Fot. Sierszeńska

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 15:39