Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Co się stanie z niewykorzystanymi środkami PROW 2014-2020?

Obrazek

Kontraktacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad 83%, a suma wypłaconych środków to ponad 66%. Ale są działania, których realizacja napotyka na kłopoty.

wk7 lutego 2023, 15:30
Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wydłużonego o tzw. okres przejściowy na lata 2021-2022) wynosi 18,18 mld euro (ok. 82,6 mld zł).
Ile wynosi kontraktacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
Od początku realizacji PROW 2014-2020 do 22 stycznia 2023 r. złożono ponad 7,8 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 87 mld zł. Liczba zawartych umów oraz wydanych decyzji przyznających pomoc wyniosła 7 mln. Beneficjentom przyznano pomoc na kwotę 68,8 mld zł. Poziom kontraktacji wyniósł 83,2% dostępnego budżetu.

Ile środków wypłacono?

Do 22 stycznia 2023 r. wypłacono 53,8 mld zł, co stanowi 66,6% alokacji Programu. Wsparcie otrzymało blisko 1,3 mln beneficjentów. Należy zaznaczyć, że w związku z przedłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020 o kolejne 2 lata (tj. 2021,2022), płatności na rzecz beneficjentów mogą być realizowane do końca 2025 r.
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do jak najpełniejszego wykorzystania alokacji środków PROW 2014-2020 poprzez bieżącą analizę stanu realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia i proponowanie ewentualnych zmian Programu, które zapewnią jego skuteczną i efektywną realizację – zapewnił wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jakie zmiany w PROW 2014-2020?

Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie środków w PROW, resort rolnictwa rozważa obecnie przesunięcie środków finansowych na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
- Obecnie trwają prace analityczne mające na celu oszacowanie poziomu wykorzystania środków w poszczególnych instrumentach wsparcia PROW 2014–2020 i określenie wysokości kwot, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel – zapewnił minister H. Kowalczyk.

Co ze środkami na zarządzania zasobami wodnymi?

- Do rolników docierają niepokojące informacje, że mogą zostać niewykorzystane środki z PROW 2014–2020, pierwotnie zaplanowane na realizację operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi”. Stąd pojawiła się publiczna propozycja Zarządu Związku Województw RP o relokację zagrożonych ww. funduszy na realizację lokalnych operacji wodno-kanalizacyjnych i drogowych, tak aby te pieniądze nie przepadły - napisali w interpelacji posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej.

W odpowiedzi resort rolnictwa przypomniał, że beneficjentem poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, typ operacji Zarządzanie zasobami wodnymi jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP).
Na działanie przewidziane zostało 165 mln EUR (730,4 mln zł), do wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. Wody Polskie w ramach poddziałania mogą realizować inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, lub budowli hydrotechnicznych, będących odpowiedzią na potrzeby poprawy stosunków wodnych na terenach użytkowanych rolniczo. Inwestycje te, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym dla poddziałania zostały zaopiniowane przez zespół ekspertów powołany przy MRiRW. Obecnie na liście inwestycji znajduje się 195 operacji na kwotę ok. 600 mln zł.

Czytaj także: Komisarz Wojciechowski: Nie pozostawimy polskich rolników bez pomocy!

Z informacji uzyskanych z PGW WP wynika, że ok. 10% zadań (20 inwestycji) zaplanowanych do realizacji w ramach PROW 2014-2020 jest gotowych do realizacji pod względem dokumentacji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych. Pozostała część znajduje się na etapie procedowania zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Dotychczasowa praktyka oraz doświadczenia w realizacji zadań inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie pozwalają zidentyfikować uzyskiwanie decyzji administracyjnych jako proces najbardziej długotrwały, natomiast realizacja robót możliwa jest do przeprowadzenia w trakcie jednego sezonu budowlanego – informuje resort rolnictwa.

- Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarowania wodą na obszarach rolnych, jak również mając na względzie przygotowanie PGW WP do realizacji zadań, zaproponowane zostało rozszerzenie grona beneficjentów w ramach poddziałania 4.3. Zgodnie z PROW 2014-2020, o wsparcie w ramach operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” będą mogły ubiegać się również gminy, które pozyskane środki będą mogły przeznaczyć na budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych – podsumował wicepremier H. Kowalczyk.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)