StoryEditor

Fotowoltaika, pompy ciepła i biogazownie – nowy program dofinansowań i nabór dla rolników!

NFOŚiGW przygotował program skierowany bezpośrednio do rolników – Agroenergia. Można w nim pozyskać środki na rozwój alternatywnych źródeł energii w gospodarstwie. Pomoc będą stanowiły dotacje i niskooprocentowane pożyczki. Program składa się z dwóch części. Sprawdź szczegóły!
29.09.2021., 10:09h

1 października 2021 r. rusza nabór w pierwszej części programu Agroenergia, w którym środki będą przeznaczone na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia.

Program wdrażany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

Druga część programu jest równie ciekawa, bowiem dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków, ta część jest realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu oszczędności dla rolników, poprawę jakości powietrza i środowiska (ograniczenie emisji), a także zabezpieczenie lokalne w energię, swoją formułą wpisuje się również w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Agroenergia – kto może złożyć wniosek?

NFOŚiGW podaje, że w obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Dofinansowanie OZE dla rolników

Program Agroenergia opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach, a więc w obu przypadkach razem z WFOŚiGW proponujemy „przyjazne”, a przy okazji też stabilne formy dofinansowania. To wsparcie dla lokalnych inicjatyw uzyskiwania energii z OZE, korzystnych dla środowiska naturalnego i dla agrobiznesu – mówił Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Jaki budżet na Agroenergię?

Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). Ważny jest dzień złożenia wniosku, ale przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku.

 

Szczegóły dofinansowania w ramach Agroenergii – część pierwsza

W 1 części programu dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

dział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

 

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownią wiatrową wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

WFOŚiGW mogą udostępnić również pożyczki ze środków własnych wspierające realizację projektów.

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:

a)           W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.

b)           Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

c)            Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.

d)           Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off- grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

e)           Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

f)            Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

g)           Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

h)           W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

 

Szczegóły dofinansowania w ramach Agroenergii – część druga

NFOŚiGW informuje, że w 2 części programu dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:

 


moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji


udział w kosztach kwalifikowanych


nie więcej niż [zł]

0 < x ≤ 150

do 50%

1 800 000

150 < x ≤ 300

2 200 000

300 < x ≤ 500

2 500 000

 

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Należy uwzględnić maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Moc instalacji [kW]

Koszt kwalifikowany

0 < x ≤ 150

do 30 tys. zł/kW

150 < x ≤ 300

do 25 tys. zł/kW

300 < x ≤ 500

do 20 tys. zł/kW

 

 

 

 

 

 

Szczegóły programu, w tym wysokość oraz warunki dofinansowania dla obu części dostępne są TUTAJ oraz na stronach www. poszczególnych WFOŚiGW.


oprac. dkol na podst. NFOŚiGW

fot. Pixabay

 
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 09:47