Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Młody rolnik: jakie kwalifikacje są potrzebne by otrzymać premię?

Obrazek

Pytanie: Rodzice prowadzą gospodarstwo, jednak wkrótce przejdą na emeryturę. Chciałbym je przejąć i skorzystać z premii dla młodego rolnika. Jak powszechnie wiadomo, od małego pomagało się w pracach polowych i hodowlanych. Ukończyłem liceum ogólnokształcące i studia na politechnice na kierunku mechanika i budowa maszyn. Mam tytuł inżyniera. Czy w świetle przepisów praca w gospodarstwie przez 3 lata (tj. jako 16-letni syn rolnika przed rozpoczęciem studiów wyższych) oraz studia wyższe dają mi wystarczające kwalifikacje rolnicze?

Grzegorz Ignaczewski21 kwietnia 2020, 11:02

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami (Dz.U.2018.759 t.j.) warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o premię dla młodego rolnika ma:

  • stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych, lub z dziedziny nauk weterynaryjnych, lub
  • ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, lub studia magisterskie, na kierunku: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (tylko w przypadku, gdy w gospodarstwie jest produkcja zwierzęca), technika rolnicza i leśna, zootechnika lub na innych kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub
  • ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie na kierunku innym niż rolniczy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub
  • kwalifikacje w zawodzie: technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik pszczelarz, technik weterynarii (tylko w przypadku, gdy w gospodarstwie jest produkcja zwierzęca), technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik turystyki wiejskiej, lub
  • kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, lub
  • wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych uzyskany w formach pozaszkolnych oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.
    Jednak trzeba zwrócić uwagę, że nie każda praca w gospodarstwie jest uznawana za staż. Do stażu liczy się tylko okres, w którym wnioskodawca:
  • podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA,

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.


Odnosząc to do sytuacji naszego Czytelnika, mając ukończone studia wyższe na kierunku nierolniczym wystarczyłby 3-letni staż pracy w gospodarstwie. Jednak taki staż musi być udokumentowany ubezpieczeniem w KRUS, co jak wynika z pytania – nie jest spełnione. Pozostaje więc uzupełnienie wykształcenia.

Warto też przypomnieć, że premia dla młodego rolnika może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)