StoryEditor

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Terminy, stawki, zasady przyznawania, wzór wniosku na 2023 rok

Od 1 do 28 lutego w całej Polsce rolnicy mogą składać w  urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolne. W tym roku wzrosła stawka zwrotu. Po raz pierwszy o pieniądze będą mogli ubiegać się hodowcy trzody chlewnej, ale ich wnioski będą przyjmowane dopiero w sierpniu.  
01.02.2023., 12:02h

Obecny nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 1 marca. Drugi rozpocznie się  1 sierpnia a zakończy 31 sierpnia 2023 r. Zgodnie z przepisami zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do wniosku o zwrot akcyzy oprócz faktur zakupu paliwa?

Dokument ten zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu rolnika, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot tego podatku. Liczbę tę ustala się z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do zwierząt gospodarskich.

Wzór wniosku o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze zawartej w cenie oleju napędowego 2023

Bardzo często gminy wymagają także do wniosku od rolników także oświadczenia, w którym wskazać trzeba formę prawną beneficjenta pomocy (wnioskodawcy) oraz wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, którym kieruje (gospodarstwo rolne, spółka, spółdzielnia, itp.). Wzór takiego oświadczenia można pobrać TUTAJ. 


Jak ustala się kwotę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

  • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków
  • średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę: 

·        kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 

·        kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 

Ile wyniesie zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2023 roku?

Zgodnie z wydanym pod koniec zeszłego roku rozporządzeniem w 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalano w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.  W budżecie państwa na ten cel przeznaczono w tym roku  1340 mln zł.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2023 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,3 mln DJP bydła.

Jakie zmiany w zasadach zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze w tym roku?

W tym roku po raz pierwszy o zwrot będą mogli ubiegać się hodowcy trzody chlewnej. Budżet państwa będzie to kosztować dodatkowe 45 mln zł. Zdaniem ministerstwa rolnictwa intensyfikacja produkcji zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym udziałem paliw w wykonywaniu prac przez urządzenia mechaniczne w gospodarstwie. Jednocześnie wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji świń przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń. Również technologia żywienia świń ma bezpośredni związek z większym ponoszeniem kosztów paliwa w kosztach ogółem utrzymania świń.

Zgodnie z nowymi przepisami kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z posiadanych przez niego faktur VAT, i stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej na  1  litr oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego  na jedną świnię w gospodarstwie rolnym.

Jaki limit zwrotu akcyzy dla hodowców świń?

Limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń. Producent świń ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego będzie musiał określić we wniosku o zwrot podatku średnią roczną liczbę świń w swoim gospodarstwie. Będzie mógł określić ten stan na podstawie wystawionego przez kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu zawierającego informację o średniorocznej liczbie świń ustalonej na podstawie liczby świń na koniec czerwca i grudnia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku. Informacja ta będzie wydawana producentowi rolnemu na jego wniosek przez powiatowe biura ARiMR.

Tylko drugi termin na złożenie wniosku!

Ale jednocześnie wprowadzono przepis, który pozwoli w 2023 r. na ubieganie się przez producentów rolnych o zwrot podatku w odniesieniu do świń, w drugim terminie czyli od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami.

wk

Fot. Sierszeńska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 04:51