Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rynek zbóż>

Kryzys na rynku zbóż. UOKiK prowadzi postepowanie wyjaśniające na wniosek KRIR

Obrazek

Nadal mamy trudną sytuację na krajowym rynku zbóż. Trwająca od 24 lutego 2022 roku wojna w Ukrainie powoduje duży napływ ziarna z tego kraju do Polski, gdyż możliwości eksportu zbóż z tego kraju przez basen Morza Czarnego są nadal ograniczone. W założeniach politycznych decydentów ziarno miało być przez Polskę w większości jedynie przewożone do odbiorców docelowych w Europie i na Świecie. Rolnicy jednak alarmują, że zbyt wiele ziarna z importu trafia do krajowych magazynów wywierając presję na obniżanie cen skupu i ograniczając gospodarzom możliwość sprzedaży swoich zbiorów. Sprawą na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Bartłomiej Czekała3 stycznia 2023, 07:38

Podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w październiku 2022 roku został przyjęty wniosek aby Zarząd KRiR wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie czy nie są stosowane praktyki ograniczające konkurencję na krajowym rynku zbóż. Był to efekt licznych sygnałów od rolników, które spływały do samorządów rolniczych w całej Polsce.

W ostatnich dniach grudnia KRIR otrzymał od UOKiK odpowiedź na swój wniosek, w którym Urząd odniósł się do zgłaszanych informacji o tym,  że na polski rynek trafiły znaczne ilości zboża paszowego wypełniając miejsce zbóż od polskich producentów, którzy mają trudności ze zbytem tegorocznych zbiorów. 

Poniżej obszerne fragmenty pisma UOKiK do KRIR.

"Zwracają Państwo uwagę, że niekontrolowany napływ zbóż przemysłowego oraz konsumpcyjnego prowadzi do zachwiania sytuacji rynkowej w tym sektorze.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż Prezes U0KiK jako centralny organ administracji publicznej może działać jedynie w granicach przyznanych mu kompetencji ustawowych. W przedmiocie relacji między przedsiębiorcami, przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, dalej również jako „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów" lub „Ustawa") przyznają Prezesowi U0KiK kompetencje do podejmowania działań jedynie w interesie publicznym poprzez przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznoprawnym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Znajduje ona zatem zastosowanie wówczas, gdy zagrożony lub naruszony jest interes publiczny, polegający na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Kategoria praktyk ograniczających konkurencję, w zakresie której organ antymonopolowy jest władny oceniać działania przedsiębiorców oddziałujące na innych przedsiębiorców, obejmuje:

  • porozumienia ograniczające konkurencję - art. 6 Ustawy zakazuje porozumień zawieranych pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie tub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
  • nadużywanie pozycji dominującej - art. 9 Ustawy zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego przez Państwa stanu faktycznego należy stwierdzić, że przekazane informacje nie pozwalają na stwierdzenie, że w tej konkretnej sprawie mogło dojść do naruszenia publicznoprawnych reguł konkurencji, o których mowa powyżej tj. nadużywania pozycji dominującej lub zawarcia niedozwolonego porozumienia.”

Niezależnie od powyższego UOKIK wskazuje, że opisane w piśmie KRIR okoliczności stanowią przedmiot zainteresowania Prezesa U0KiK. Delegatura UOKiK w Bydgoszczy prowadzi postępowania wyjaśniające wobec ośmiu największych w Polsce przedsiębiorców zajmujących się hurtową sprzedażą zboża, w tym ADM Direct Polska, Bunge Polska, Louis Dreyfus Company Polska i inne, mające na celu wstępne ustalenie, czy dochodzi do stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Postępowania mają na celu zweryfikowanie zasad współpracy rolników ze znaczącymi podmiotami działającymi na rynku skupu zbóż. W ramach niniejszych postępowań ustalany jest m.in. wpływ tranzytu zboża ukraińskiego na polski rynek, co stanowi przedmiot zawiadomienia Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia UOKIK  zapewnia, że stale monitoruje zmiany zachodzące na rynku rolno-spożywczym. UOKIK zwraca się z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące wspomnianych w piśmie zjawisk oraz przekazanie dołączenie wszelkich dowodów, które mogą zostać wykorzystane w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach".

Z powyższego wynika, że Delegatura UOKiK w Bydgoszczy prowadzi postepowanie wobec ośmiu największych w Polsce firm zajmujących się skupem i sprzedażą zbóż w Polsce. Zapewne na wyniki tych postępowań trzeba będzie jeszcze poczekać. Ale jak pokazuje przykład z minionego tygodnia, nie tylko duże firmy mogą handlować ziarnem z Ukrainy. W Polsce jest bardzo wiele małych i średnich firm, które uczestniczą w obrocie ziarnem.

CZYTAJ TAKŻE: Minister Kowalczyk: Nie ma już niekontrolowanego importu ziarna z Ukrainy

oprac. bcz na podst. KRIR
Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)