Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Pozwolenie na budowę we wniosku na "modernizację"

Obrazek

Pytanie: Czy prawomocne pozwolenie na budowę – w przypadku inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – trzeba przedłożyć na etapie składania wniosku o pomoc? Czy możliwe będzie przedłożenie owego pozwolenia w ramach uzupełnienia do wniosku o pomoc, czy tez ewentualnie dopuszczalne będzie jego przedłożenie dopiero na etapie wniosku o płatność?

Bartłomiej Czekała12 stycznia 2018, 10:13

Odpowiedź:  Zgodnie z paragrafem 13. ust. 3 pkt. 11 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 sierpnia 2015 roku do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymaganie przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje.

Natomiast zgodnie z paragrafem 15 ww. rozporządzenia jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w paragrafie 14 ust 1 i 3 rozporządzenia wymagań lub został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej do usunięcia braków w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca planujący inwestycję wymagającą uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, nie załączy do wniosku o przyznanie pomocy tej decyzji, wówczas ARiMR wezwie tego wnioskodawcę do uzupełnienia braku, jeśli nie zajdą przesłanki nieprzyznania pomocy.

oprac. bcz, gi na podstawie MRiRWPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)