StoryEditor

Odszkodowanie za gradobicie

Pytanie: Ubezpieczyłem uprawę od gradobicia. Po ostatnim załamaniu pogody powstała szkoda, którą zgłosiłem, ale do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi oraz wypłaty od ubezpieczyciela. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?
06.09.2016., 08:09h

Odpowiedź: Czytelnik nie wyjaśnił, kiedy dokładnie zgłosił szkodę oraz, czy ubezpieczyciel dokonał jakichkolwiek oględzin zniszczonej uprawy. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że zgłoszenie szkody winno nastąpić niezwłocznie, w terminie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwłoka, nawet nieznaczna może utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Uwaga ta dotyczy nie tylko upraw rolnych, lecz wszelkiego rodzaju ubezpieczeń. Po zgłoszeniu szkody zazwyczaj ubezpieczyciel przysyła rzeczoznawcę do udokumentowania i oszacowania szkód.

Taka opinia jest podstawą do wydania decyzji o ewentualnym odszkodowaniu (lub odmowie jego wypłaty). Termin dokonania oględzin również określony jest w zazwyczaj w ogólnych warunkach danego ubezpieczenia. Zgodnie z ogólną zasadą, wynikającą z art. 817 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby jednak wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Jednak zakład ubezpieczeń powinien wypłacić bezsporną część świadczenia we wskazanym terminie 30 dni. Oczywiście, umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających.

W omawianym przypadku, jeżeli od zgłoszenia szkody upłynęło więcej niż 30 dni, Czytelnik winien wezwać zakład ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania, podając szacowaną przez niego wartość i wyznaczając krótki termin płatności. Jeżeli jednak termin ten jeszcze nie upłynął, Czytelnik winien wezwać ubezpieczyciela do podjęcia działań zmierzających do likwidacji szkody. Na koniec podkreślić należy, że w przypadku bezskutecznego upływu 30-dniowego terminu określonego w art. 817, ubezpieczonemu przysługują odsetki ustawowe za zwłokę.

Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 17:31