Zniszczony dach z rolniczego OC

Zniszczony dach z rolniczego OC

Gałąź z drzewa sąsiada spadła na mój dach i wyrządziła szkody. Czy takie szkody podlegają OC rolników? Czy sąsiad za to odpowiada?

r e k l a m a

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (tzw. rolniczego OC) i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. DzU z 2013 r. poz. 392).


Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odszkodowanie to przysługuje również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.


Kluczowe dla ustalenia, czy w danym przypadku szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia OC rolników jest to, czy jest ona związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. W pytaniu Czytelnika zawarto zbyt mało informacji, w szczególności dotyczących okoliczności zdarzenia, by móc udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak teoretycznie możliwe jest, by opisany wypadek był traktowany jako szkoda podlegająca odpowiedzialności z OC rolników.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii