StoryEditor

Bioasekuracja. Zobacz, co skontrolują w Twoim gospodarstwie!

W życie weszły przepisy dotyczące obowiązkowej bioasekuracji w całym kraju. Od dzisiaj każdy rolnik utrzymujący świnie może się spodziewać kontroli. Zobacz, co sprawdzą w Twoim gospodarstwie!
28.02.2018., 12:02h

Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie dotyczące wprowadzenia bioasekuracji na terytorium całego kraju. Dokument wprowadza szereg nakazów i zakazów, które dotyczą wszystkich producentów i hodowców trzody chlewnej w Polsce.

Nowe przepisy obowiązują od dzisiaj tj. 28 lutego. Rolnicy pytają, jakich kontroli mogą spodziewać się w najbliższych tygodniach. W dokumencie ministerstwa czytamy m.in. o nakazach: karmieniu świń zabezpieczoną przed dostępem dzikich zwierząt paszą, prowadzeniu rejestru środków transportu i osób wjeżdżających na teren gospodarstwa, zabezpieczeniu budynku w którym utrzymywane są świnie przed dostępem wolno żyjących zwierząt, stosowaniu środków higieny i odkażaniu narzędzi, używaniu odzieży ochronnej, wyłożeniu mat dezynfekcyjnych czy sporządzeniu spisu świń.

W piśmie pojawiły się również zakazy dotyczące wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzików oraz kontaktu ze świniami osób, które uczestniczyły w polowaniach. Wszystkie nakazy i zakazy dotyczące bioasekuracji w ich oryginalnym brzmieniu znajdziecie poniżej.

Rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju następujące nakazy i zakazy: 

Nakazuje się: 

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, 
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, 
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, 
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, 
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, 
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, 
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności, 
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego, 
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, 
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

Zakazuje się: 

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, 
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”; 

Jeżeli chcesz zobaczyć dokument przygotowany przez ministerstwo rolnictwa i opublikowany w Dzienniku Ustaw kliknij w poniższy link.
Rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie obowiązkowej bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Michał Kaliszan
Autor Artykułu:Michał Kaliszanonline marketing manager/redaktor w zespole top agrar Polska Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 16:24